Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

24 февруари 2012

Обнародвани са:

  • Постановление № 31 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Въведено е ново ограничение за самоосигуряващите се лица, съгласно което тези лица няма да могат да променят вида на осигуряването си и при започване на друга трудова дейност през календарната година.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред изпращащия посредник, действащ като техен осигурител, желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (досега върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход).

Влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключения.

 

  • Постановление № 32 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Въведено е изменение в основната разпоредба, регламентираща случаите, в които не се начисляват и внасят осигурителни вноски. Съгласно приетите промени, осигурителни вноски няма да се начисляват и внасят върху:
• двукратния размер на дневните пари, определен в нормативен акт (досега върху целия размер на дневните пари);
• върху изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения (досега върху пътни, квартирни и дневни пари).

Изменена е разпоредбата, регламентираща определянето на годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция.

Осигурителните вноски за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на Закона за здравето, ще се внасят върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната (досега върху по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя).

Влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключения.

 

  • Постановление № 33 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Изчерпателно са изброени условията (възраст и размер на осигурителният стаж) за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за периода от 01 януари 2012 г. до 01 януари 2020 г.
Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец. Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец.

Длъжностното лице по пенсионното осигуряване ще се произнася в петмесечен срок (досега шестмесечен срок) от подаването на заявлението за отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсиите и добавките към тях.

За лицата с постоянен адрес в държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, към заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност освен останалите задължителни документи ще се представя и медицинска документация от съответната държава.

Влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключения.

 

  • Постановление № 34 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане се изчисляват на базата на дохода за периода от 18 (досега 12), а при бременност и раждане - от 24 (досега 18) календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

Създава се нова разпоредба, касаеща специализантите, а именно - когато тяхното възнаграждение не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималната месечна работна заплата за страната.

Приети са указания за попълване на Декларацията от осигурител/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение.

Влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключения.

 

  • Постановление № 35 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение за безработица, се вземат предвид доходите за последните 24 (досега 18) календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица".

Влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
  • 

Влиза в сила от 24 февруари 2012 г.

 

  • Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност на Министерството на финансите

 

 


Към целия бр. 16/24.02.2012 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

 

От Официален вестник на ЕС

 

Към всички Публикации