Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

07 януари 2014

Обнародвани са:

 

  • Постановление № 305 от 21 декември 2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Постановлението се приема във връзка с чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1224/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на периода на неговото прилагане (ОВ, L 320/22 от 30 ноември 2013 г.).

Влиза в сила от 11 януари 2014 г., с изключение


  • Постановление № 306 от 21 декември 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“

Наредбата се приема на основание чл. 99, ал. 4 и 5 от Закона за туризма.

Отменят се:

  • Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет (МС) от 2002 г.;

  • Постановление № 247 на МС от 2002 г. за приемане на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора;

  • Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, приета с Постановление № 319 на МС от 2004 г.

Сключените към момента на влизане в сила на наредбата договори за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ запазват своето действие.

Влиза в сила от 11 януари 2014 г.

 

  • Постановление № 310 от 21 декември 2013 г. за отменяне на Постановление № 207 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците

Влиза в сила от 1 декември 2013 г.

 

  • Постановление № 307 от 21 декември 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти

С постановлението се отменя Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с Постановление № 71 на МС от 2007 г.

Новоприетата наредба се приема на основание чл. 15, т. 1 и 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Влиза в сила от 7 януари 2014 г.

 

  • Постановление № 312 от 27 декември 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение

Влиза в сила от 7 януари 2014 г.

 

Към целия бр. 2/07.01.2014 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

 

От Официален вестник на ЕС

 


Към всички Публикации