Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 6/21.01.2014г.: Постановление № 2 от 13 януари 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 5/17.01.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/14.01.2014г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3/10.01.2014г.: Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2/07.01.2014 г.: Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 1/03.01.2014 г.: Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 111/27.12.2013 г.: Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 110/21.12.2013 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 109/20.12.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 108/17.12.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Още