Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 11/06.02.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 10/05.02.2013 г.: Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 9/01.02.2013 г.: Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необх ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 8/29.01.2013 г.: Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 7/25.01.2013 г.: Постановление № 11 от 15 януари 2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 6/22.01.2013 г.: Поправка в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 5/18.01.2013 г.: Постановление № 7 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и в ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 4/15.01.2013 г.: Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 3/11.01.2013 г.: Наредба № 28 от 18 декември 2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 2/08.01.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, ...

Още