Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 81/14.10.2016 г.: Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени с ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/11.10.2016 г.: Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 79/07.10.2016 г.: Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.78/06.10.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/04.10.2016 г.: Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяв ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 76/30.09.2016 г.: Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 75/27.09.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 74/20.09.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.73/16.09.2016

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.72/14.09.2016

Още