Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 107/13.12.2013 г.: Постановление за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 106/10.12.2013 г.: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 105/06.12.2013 г.: Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 104/03.12.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 103/29.11.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 102/26.11.2013 г.: Постановление за отменяне на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 101/22.11.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 100/19.11.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 99/15.11.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодате ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 98/12.11.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още