Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 108/30.12.2014

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 107/24.12.2014 г.: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 106/23.12.2014 г.: Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 105/19.12.2014 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 104/16.12.2014 г.: Постановление № 415 от 15 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 103/13.12.2014 г.: Постановление № 400 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 102/12.12.2014 г.: Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 101/09.12.2014 г.:Постановление № 378 от 2 декември 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 100/05.12.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодате ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 99/02.12.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прика ...

Още