Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 72/16.08.2013 г.: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално об ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 71/13.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 70/09.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 69/06.08.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 68/02.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 67/30.07.2013 г.: Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 66/26.07.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 65/23.07.2013 г.: Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 64/19.07.2013 г.: Постановление № 147 от 12 юли 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за у ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63/16.07.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2 ...

Още