Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 55/25.06.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 54/21.06.2013 г.: Постановление за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав ме ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 53/18.06.2013 г.: Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 52/14.06.2013 г.: Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия ко ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 51/11.06.2013 г.: Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 50/07.06.2013 г.: Решение № 2 от 23 май 2013 г. по конституционно дело № 1 от 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 49/04.06.2013 г.: Постановление за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 48/31.05.2013 г.: Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 47/28.05.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 46/21.05.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища

Още