Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 64/21.08.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63/18.08.2015 г.: Постановление № 211 от 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 62/14.08.2015 г.: Закон за гарантиране на влоговете в банките

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 61/11.08.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/07.08.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/04.08.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/31.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/28.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/24.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/21.07.2015 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Още