Публикации

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

29 март 2011

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА И НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

В Държавен вестник, бр. 18 от 1 март 2011 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) относно промените в режима на платения годишен отпуск. Законът влиза в сила от 1 март 2011 г.

С Постановление № 56 от 10 март 2011 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове, обнародвано в Държавен вестник, бр. 21 от 15 март 2011 г., беше прието изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Измененията влизат в сила от 15 март 2011 г.

Промените в КТ и НРВПО се изразяват в следното:


1. График за ползване на платения годишен отпуск
 

1.1. Срок за утвърждаване на графика за 2011 г.

Срокът, в който се утвърждава графика за ползване на платения годишен отпуск през 2011 г., се явява специален по отношение на общата уредба. Само по отношение на графика за ползване на отпуск през 2011 г. работодателите имат удължен срок за утвърждаване – до 31 март 2011 г.

1.2. Срок за утвърждаване на графика и съдържание

Графикът за ползване на платения годишен отпуск през 2012 г. и следващите години следва да бъде утвърден от работодателя до 31 декември на предходната година. КТ препраща към НРВПО относно данните, които се съдържат в графика, както и реда за неговото изменение.

Графикът съдържа данни за трите имена на служителя, заеманата длъжност,организационно (структурно) звено, продължителността на основния и допълнителния отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година,за която се полага и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск. В графика се включват всички служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В графика може да не се включват служители, които са наети за изпълнение на сезонни работи и дейности.

1.3. Изготвяне на графика

Предвиден е ред за изготвяне на графика - работодателят е длъжен да покани всички служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, както и за предходни календарни години (чл. 37а от НРВПО). Важно е да се отбележи, че работодателят определя времето на ползване на платения годишен отпуск на служители, които са били поканени да го заявят, но не са направили това. Графикът трябва да е изготвен така, че да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на годината, за която той се полага, без да сесъздават затруднения за нормалното протичане на работата в предприятието. Работодателят утвърждава графика след провеждането на консултации с представителите на синдикалните организации (ако има такива) и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от него.

1.4. Допълване и изменение на графика

Работодателят може да допълва графика за работници и служители, които не са били наети на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му. Допуска се изменение на графика при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер.

1.5. Документация относно платения годишен отпуск

В чл. 43а от НРВПО е вменено задължение на работодателя да води документация за платения годишен отпуск на служителите, която съдържа информация относно ползването, прекъсването и отлагане на отпуска, както и за изплатените възнаграждения и обезщетения във връзка с платения годишен отпуск. Тази документация не е по-различна от досега събираната от работодателя – молба за ползване на отпуск, искане за прекъсване на ползването, заповед за разрешаване на отпуск, заповед за отлагане на отпуск поради важни производствени причини и т.н.

2. Ползване на платения годишен отпуск
 

2.1. Предоставяне на платен годишен отпуск едностранно от работодателя

Във връзка с ползването на платения годишен отпуск е направено още едно изменение в КТ (чл. 173, ал. 7, т. 3 от КТ) – ако до определената в графика начална дата на отпуска служителят не е поискал неговото ползване, то работодателят може да го предостави едностранно и без писмено искане или съгласие на служителя. Преди изменението на КТ работодателят можеше да осъществи това свое право до 5 работни дни след определената в графика начална дата на ползване на отпуска.

2.2. Специални правила относно ползването на платен годишен отпуск за 2010 г.

Изрично е предвидено, че неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г., включително и отложеният от работодателя поради важни производствени причини, може да се ползва до 31 декември 2012 г.

3. Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

С промените в КТ е възстановено правото на служителя да поиска отлагане на ползването на платения годишен отпуск (чл. 176, ал. 2 от КТ) поради уважителни причини. За да упражни това свое право служителят трябва да отправи писмено искане до работодателя и да получи неговото съгласие, като изрично изтъкне в писменото си искане уважителните причини за отлагане на ползването. По наше мнение това следва да са причини, които възпрепятстват служителя да ползва платения си годишен отпуск в пъленразмер – напр. отмяна на резервация по причина, за която служителят не отговаря, невъзможност други членове от семейството на служителя да ползват отпуска си и т.н. По уважителни причини служителят може да поиска отлагането на не повече от 10 работни дни платен годишен отпуск.

Важно изменение в разпоредбите на КТ е въвеждането на общо ограничение за дните платен годишен отпуск, които могат да се отложат от работодателя и от служителя – общо не повече от 10 работни дни. По този начин се цели да се създаде гаранция, че служителят ще ползва поне половината от законоустановения си отпуск за съответната календарна година.

Ползването на отпуска вече може да се отложи и когато служителят ползва друг законоустановен отпуск, различен от този за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете - напр. неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл. 167а, ал. 4 от КТ), отпуск заради правоотношение с институция на Европейския съюз (чл. 160, ал. 2 от КТ), както и при ползване на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител (чл. 167 от КТ) и др. Това допълнение на КТ беше необходимо, а и логично с оглед останалите разпоредби за ползване на платения годишен отпуск.

С допълнението на НРВПО е предвидена възможността работодателят да отлага ползването на платения годишен отпуск по важни производствени причини както на един служител, така и на служители от съответното организационно звено.

4. Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск

Създадена е отделна разпоредба относно погасяването по давност на правото на ползване на платения годишен отпуск (чл. 176а от КТ). По съществото си разпоредбата относно погасителната давност е запазена във вида й преди последното изменение на КТ, като същата цели да мотивира и дисциплинира служителя да ползва платения си годишен отпуск, а не да се стреми към неговото отлагане. Правото на ползване на отложения платен годишен отпуск се погасява по давност след изтичане на 2 години от края на годината, за която отпуска се полага или след изтичане на 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му – връщане на служителя на работа след ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и ползване на друг законоустановен отпуск. В НРВПО също е направено това уточнение.

5. Писмена форма за искане и разрешаване на ползването на платения годишен отпуск

В чл. 37г, ал. 2 от НРВПО изрично е предвидено, че когато работодателят предоставя ползването на платен годишен отпуск въпреки искането и желанието на служителя, както и когато отлага ползването на отпуска, това трябва да става в писмена форма (чрез заповед) и своевременно да бъде уведомяван служителя.

Аналогично, служителят трябва да поиска ползването на платен годишен отпуск (чл. 22, ал. 2 от НРВПО) писмено. Работодателят разрешава ползването на платен годишен отпуск също писмено (чл. 173, ал. 6 от КТ).

6. Обезщетениеза неизползван платен годишен отпуск

След изменението на чл. 224 от КТ от 30 юли 2010 г., както и в резултат на решението на Конституционния съд от 11 ноември 2010 г., при прекратяване на трудовото правоотношение служителят има право на парично обезщетение за неизползвания от него платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. В новата разпоредба на чл. 42, ал. 1 от НРВПО е предвидено, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж (това е текстът на чл. 224 от КТ в редакцията му до 1 март 2011 г.).

Информацията, предоставена в това изложение, не изчерпва всички аспекти на разглежданите законодателни промени. При възникнали въпроси относно прилагането на новите разпоредби, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 9433700, факс: +359 2 9433707, е-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

ПРОМЕНИ
В КОДЕКСА НА ТРУДА
И НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
В Държавен вестник, бр. 18 от 1 март 2011 г. беше обнародван Закон за изменение
и допълнение на Кодекса на труда (КТ) относно промените в режима на платения
годишен отпуск. Законът влиза в сила от 1 март 2011 г.
С Постановление № 56 от 10 март 2011 г. на Министерски съвет за изменение и
допълнение на подзаконови нормативни актове, обнародвано в Държавен вестник, бр. 21
от 15 март 2011 г., беше прието изменение и допълнение на Наредбата за работното
време, почивките и отпуските (НРВПО). Измененията влизат в сила от 15 март 2011 г.
Промените в КТ и НРВПО се изразяват в следното:
1. График за ползване на платения годишен отпуск
1.1. Срок за утвърждаване на графика за 2011 г.
Срокът, в който се утвърждава графика за ползване на платения годишен отпуск
през 2011 г., се явява специален по отношение на общата уредба. Само по отношение на
графика за ползване на отпуск през 2011 г. работодателите имат удължен срок за
утвърждаване – до 31 март 2011 г.
1.2. Срок за утвърждаване на графика и съдържание
Графикът за ползване на платения годишен отпуск през 2012 г. и следващите
години следва да бъде утвърден от работодателя до 31 декември на предходната година.
КТ препраща към НРВПО относно данните, които се съдържат в графика, както и реда за
неговото изменение.
Графикът съдържа данни за трите имена на служителя, заеманата длъжност,
организационно (структурно) звено, продължителността на основния и допълнителния
отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година,
за която се полага и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск. В
графика се включват всички служители, които ще ползват платен годишен отпуск през
календарната година. В графика може да не се включват служители, които са наети за
изпълнение на сезонни работи и дейности.
1.3. Изготвяне на графика
Предвиден е ред за изготвяне на графика - работодателят е длъжен да покани
всички служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или
на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година,
за която се полага, както и за предходни календарни години (чл. 37а от НРВПО). Важно е
да се отбележи, че работодателят определя времето на ползване на платения годишен
отпуск на служители, които са били поканени да го заявят, но не са направили това.
Графикът трябва да е изготвен така, че да се даде възможност на всички служители да
ползват платения си годишен отпуск до края на годината, за която той се полага, без да сесъздават затруднения за нормалното протичане на работата в предприятието.
Работодателят утвърждава графика след провеждането на консултации с представителите
на синдикалните организации (ако има такива) и на представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. Работодателят е длъжен да информира всички
работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на
подходящо място в предприятието екземпляр от него.
1.4. Допълване и изменение на графика
Работодателят може да допълва графика за работници и служители, които не са
били наети на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и
служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му. Допуска се изменение
на графика при възникване на конкретни икономически, технологически,
финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер.
1.5. Документация относно платения годишен отпуск
В чл. 43а от НРВПО е вменено задължение на работодателя да води документация
за платения годишен отпуск на служителите, която съдържа информация относно
ползването, прекъсването и отлагане на отпуска, както и за изплатените възнаграждения и
обезщетения във връзка с платения годишен отпуск. Тази документация не е по-различна
от досега събираната от работодателя – молба за ползване на отпуск, искане за прекъсване
на ползването, заповед за разрешаване на отпуск, заповед за отлагане на отпуск поради
важни производствени причини и т.н.
2. Ползване на платения годишен отпуск
2.1. Предоставяне на платен годишен отпуск едностранно от работодателя
Във връзка с ползването на платения годишен отпуск е направено още едно
изменение в КТ (чл. 173, ал. 7, т. 3 от КТ) – ако до определената в графика начална дата
на отпуска служителят не е поискал неговото ползване, то работодателят може да го
предостави едностранно и без писмено искане или съгласие на служителя. Преди
изменението на КТ работодателят можеше да осъществи това свое право до 5 работни дни
след определената в графика начална дата на ползване на отпуска.
2.2. Специални правила относно ползването на платен годишен отпуск за
2010 г.
Изрично е предвидено, че неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г.,
включително и отложеният от работодателя поради важни производствени причини, може
да се ползва до 31 декември 2012 г.3. Отлагане на ползването на платения годишен отпуск
С промените в КТ е възстановено правото на служителя да поиска отлагане на
ползването на платения годишен отпуск (чл. 176, ал. 2 от КТ) поради уважителни
причини. За да упражни това свое право служителят трябва да отправи писмено искане до
работодателя и да получи неговото съгласие, като изрично изтъкне в писменото си искане
уважителните причини за отлагане на ползването. По наше мнение това следва да са
причини, които възпрепятстват служителя да ползва платения си годишен отпуск в пъленразмер – напр. отмяна на резервация по причина, за която служителят не отговаря,
невъзможност други членове от семейството на служителя да ползват отпуска си и т.н. По
уважителни причини служителят може да поиска отлагането на не повече от 10 работни
дни платен годишен отпуск.
Важно изменение в разпоредбите на КТ е въвеждането на общо ограничение за
дните платен годишен отпуск, които могат да се отложат от работодателя и от служителя
– общо не повече от 10 работни дни. По този начин се цели да се създаде гаранция, че
служителят ще ползва поне половината от законоустановения си отпуск за съответната
календарна година.
Ползването на отпуска вече може да се отложи и когато служителят ползва друг
законоустановен отпуск, различен от този за временна неработоспособност, за
бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете - напр. неплатен
отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл. 167а, ал. 4 от КТ), отпуск заради
правоотношение с институция на Европейския съюз (чл. 160, ал. 2 от КТ), както и при
ползване на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител (чл. 167 от КТ) и др. Това
допълнение на КТ беше необходимо, а и логично с оглед останалите разпоредби за
ползване на платения годишен отпуск.
С допълнението на НРВПО е предвидена възможността работодателят да отлага
ползването на платения годишен отпуск по важни производствени причини както на
един служител, така и на служители от съответното организационно звено.
4. Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск
Създадена е отделна разпоредба относно погасяването по давност на правото на
ползване на платения годишен отпуск (чл. 176а от КТ). По съществото си разпоредбата
относно погасителната давност е запазена във вида й преди последното изменение на КТ,
като същата цели да мотивира и дисциплинира служителя да ползва платения си годишен
отпуск, а не да се стреми към неговото отлагане. Правото на ползване на отложения
платен годишен отпуск се погасява по давност след изтичане на 2 години от края на
годината, за която отпуска се полага или след изтичане на 2 години от края на годината, в
която е отпаднала причината за неползването му – връщане на служителя на работа след
ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и
осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и ползване на друг законоустановен
отпуск. В НРВПО също е направено това уточнение.
5. Писмена форма за искане и разрешаване на ползването на платения
годишен отпуск
В чл. 37г, ал. 2 от НРВПО изрично е предвидено, че когато работодателят
предоставя ползването на платен годишен отпуск въпреки искането и желанието на
служителя, както и когато отлага ползването на отпуска, това трябва да става в писмена
форма (чрез заповед) и своевременно да бъде уведомяван служителя.
Аналогично, служителят трябва да поиска ползването на платен годишен отпуск
(чл. 22, ал. 2 от НРВПО) писмено. Работодателят разрешава ползването на платен
годишен отпуск също писмено (чл. 173, ал. 6 от КТ).
6. Обезщетениеза неизползван платен годишен отпуск
След изменението на чл. 224 от КТ от 30 юли 2010 г., както и в резултат на
решението на Конституционния съд от 11 ноември 2010 г., при прекратяване на трудовото
правоотношение служителят има право на парично обезщетение за неизползвания от него
платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. В новата разпоредба
на чл. 42, ал. 1 от НРВПО е предвидено, че размерът на обезщетението за неизползван
платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се определя
пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж (това е текстът на чл. 224
от КТ в редакцията му до 1 март 2011 г.).
Информацията, предоставена в това изложение, не изчерпва всички аспекти на
разглежданите законодателни промени.
При възникнали въпроси относно прилагането на новите разпоредби, можете да
се свържете с нас на тел.: 02/943 37 00, факс: 02/943 37 07, е-mail: office@afa.bg или на
адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” 38.

Към всички Публикации