Публикации

  • Сподели с:
Ново Приложение № 4 към годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

20 февруари 2014

Обръщаме Ви внимание, че в годишната декларация за 2013 г. (образец 1010*) е включено ново Приложение № 4 (образец 1014). Подобно приложение липсваше в годишната данъчна декларация за 2012 г.

Приложение № 4 следва да се попълва и подава от всички данъчно задължени лица, които през 2013 г. са извършили или имат:

  • сделки, търговски и финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим** (Справка 1 от приложението);
  • скрито разпределение на печалба (Справка 2 от приложението). В тази справка се декларират суми и разходи с характер на скрито разпределение на печалбата, с които се преобразува годишния финансов резултат.

Това приложение се попълва винаги, когато има сделки със свързани лица, а не само когато става въпрос за сделки, подлежащи на данъчно регулиране.

Практически проблеми и много въпроси поражда попълването на Справка 1 от Приложение № 4.
В справката се предвижда да се декларират общи стойности за годината (обороти) на сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: (i) покупки/продажби на стоки, продукция, имоти и др. активи; (ii) покупки/продажби на услуги; (iii) сделки с нематериални активи; (iv) получени и предоставени заеми (декларира се само главница); (v) самостоятелно (с отделен код) се декларират стойностите на вътрешногруповите услуги (отделно от другите покупки/продажби на услуги); (vi) други сделки, в т.ч. приходи и разходи от лихви.

За момента липсват писмени указания от НАП, които да решат следните въпроси, от значение за коректното попълване на Приложение № 4:

  • Не е ясен обхвата на сделките, които следва да се включат в Справка 1 от Приложение № 4 – открит е въпросът дали следва да се попълват данни за допълнителни парични вноски, авансови плащания, дивиденти, депозити и др.
  • Не е ясен обхватът на свързаните лица и сделките, които следва да бъдат декларирани.

В указанията за попълване на Справка 1 не е посочено изрично коя дефиниция за „свързани лица” е приложима, предвид че дефиницията в § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бе променена в сила от 01.01.2014 г. (добавени бяха букви „н” и „о” за специфични хипотези на свързани лица - местно и чуждестранно лице). Според нас следва да се прилага дефиницията в ДОПК за свързани лица, в сила до 31.12.2013 г. (тъй като годишната данъчна декларация се отнася за финансовата 2013 г.).

  • Не е ясна връзката между информацията за сделки със свързани лица и оповестяванията в годишните финансови отчети съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти – кои сделки да се декларират и кои се изключват от обхвата на приложението. 
  • Не е ясна информационната връзка, която следва да бъде създадена между счетоводните сметководни системи (аналитични нива и разрези) на данъчно задължени лица и декларираните данни в Приложение № 4 – от една страна за коректното попълване на приложението и от друга страна, за да може да бъде доказано това в последствие пред органите по приходите.

По неофициална информация, органите по приходите подготвят писмо с указания за попълването на Приложение № 4, което би следвало да бъде публикувано в кратък срок.

Ние също продължаваме нашите проучвания и търсим отговорите на горните въпроси. Очаквайте нашето следващо писмо и коментари!!!

Препоръка: За дружествата, които имат сделки със свързани лица, е разумно да изчакат с подаването на годишната данъчна декларация. Лицата, които вече са подали такава биха могли да извършат корекция на подадената от тях декларация преди изтичането на законовия срок за подаването й, т.е. преди 31.03.2014 г.* „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО (конкретно изброени държави или държави/територии, с които България няма влязла в сила СИДДО и в които дължимият подоходен или корпоративен данък е с повече от 60% по-нисък от подоходния или корпоративния данък в България).


** Посочената декларация е утвърдена със Заповед № ЗМФ-1610 от 17.12.2013 г. на министъра на финансите и е обнародвана в ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 г., доп. ДВ, бр. 8 от  01.02.2014 г.

В случай, че имате въпроси във връзка с информацията в настоящия бюлетин, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 9433700, факс +359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. “Оборище” № 38.

 

Към всички Публикации