Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 74/20.09.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.73/16.09.2016

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.72/14.09.2016

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.71/13.09.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 70/09.09.2016 г.: Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 69/02.09.2016 г.: Постановление № 222 от 26 август 2016 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 68/30.08.2016 г.: Наредба № Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или о ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 67/26.08.2016 г.: Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 66/23.08.2016 г.: Наредба № 5 от 12 август 2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 65/19.08.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от т ...

Още