Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 57/22.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/20.07.2016 г.: Постановление № 176 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/19.07.2016 г.: Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/15.07.2016 г.: Постановление № 168 от 8 юли 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/12.07.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката н ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/08.07.2016 г.: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/05.07.2016 г.: Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 50/01.07.2016 г.: Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сът ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/28.06.2016 г.: Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 48/24.06.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен р ...

Още