Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 64/16.08.2016 г.: Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63/12.08.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружест ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 62/09.08.2016 г.: Постановление № 197 от 3 август 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 61/05.08.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/02.08.2016 г.: Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/29.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/26.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/22.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/20.07.2016 г.: Постановление № 176 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/19.07.2016 г.: Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Още