Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 8/24.01.2017 г.: Закон за допълнение на Кодекса за застраховането

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 7/20.01.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискв ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 6/19.01.2017 г.: Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахов ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 5/17.01.2017 г.: Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/13.01.2017 г.: Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3/10.01.2017 г.: Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 02/06.01.2017 г.: Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките н ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 1/03.01.2017 г.: Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 105/30.12.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 104/29.12.2016 г.: Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Още