Актуално

 • Сподели с:
Финансиране на микро-, малки и средни предприятия

23 октомври 2020

Финансиране на микро-, малки и средни предприятия за адаптиране на дейността им в контекста на COVID-19

На 15 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея. Важно е да отбележим, че тя все още не е открита за кандидатстване и е възможно преди това да бъдат внесени промени в условията за кандидатстване.

1. Допустими кандидати

Допустимите кандидати са микро-, малки или средни предприятия1 по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, които отговарят на следните критерии:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите2 (клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата );
 • имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност;
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби3 за 2019 г., както следва:
 • Микропредприятия – не по-малко от 30 000 лв.;
 • Малки предприятия – не по-малко от 200 000 лв.;
 • Средни предприятия – не по-малко от 1 000 000 лв.

Кандидатите ще могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

2. Размер на помощта

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ зависят от вида на кандидатстващото предприятие съгласно разпоредбите на ЗМСП:

 • Микропредприятия ще могат да кандидатстват за помощ в размер между 3 000 лв. и 15 000 лв.
 • Малки предприятия ще могат да кандидатстват за помощ в размер между 10 000 лв. и 30 000 лв.
 • Средни предприятия ще могат да кандидатстват за помощ в размер между 25 000 лв. и 75 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби на микропредприятие, 5 % от нетните приходи от продажби на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби на средно предприятие.

Важно е да се отбележи, че процентът на съфинансиране по процедурата е 70%. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта следва да е съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

3. Допустими за финансиране дейности и разходи

Допустими за финансиране по процедурата ще са дейности за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в процесите и моделите на работа в микро‑, малки и средни предприятия, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

Допустими ще са разходи за дългосрочни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА), разходи за материали и консумативи както и разходи за строително-монтажни работи (СМР).

Други допустими разходи включват:

 • Разходи за оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 • Разходи, свързани с реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място (поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване и т.н.);
 • обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/ изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

 

От друга страна, условията за кандидатстване предвиждат и редица недопустими за финансиране разходи, сред които са (посочването не е изчерпателно):

 • Разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • Разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане по проекта);
 • Разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни органи;
 • Разходи за основен ремонт;
 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени нужди;
 • Разходи за закупуване на транспортни средства;
 • Разходи, финансирани с публични средства;
 • Разходи за дълготрайни активи втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

4. Процедура по кандидатстване и необходими документи

Кандидатите по процедурата трябва да представят следните документи изцяло по електронен път:

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец;
 • Декларация за минимални помощи – попълнена по образец;
 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение;
 • Изрично пълномощно, попълнено по образец - в случай че подаването на проектното предложение се извършва чрез пълномощник.

 

При одобрение, кандидатите ще трябва да представят допълнителен набор от документи.

Оценяването на кандидатите ще бъде извършвано на два етапа - оценка на административното съответствие и допустимостта (етап 1) и техническа и финансова оценка (етап 2).

Общественото обсъждане на процедурата ще продължи до 22 октомври 2020 г. и все още няма яснота кога условията за кандидатстване ще бъдат обявени в окончателния си вариант, а процедурата – открита за кандидатстване. Поради това, следва да отбележим, че са възможни редакции в условията за кандидатстване преди откриването ѝ.

 

1 Понятията „микро-”, „малко” и „средно” предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) нямат идентично значение с дефиницията на тези понятия в Закона за счетоводството (ЗСч). Възможно е микро-, малко или средно- предприятие по смисъла на ЗСч да не е такова по смисъла на ЗМСП.

2 Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

3 Съгласно посоченото в Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г., част от ГОД, подаван към НСИ

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации