Публикации

Четете по-подробно за...

Нови правила за задължителна документация за трансферно ценообразуване

Още

Четете по-подробно за...

В ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г. е обнародвано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

Още

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси

Още

Четете по-подробно за...

Промените в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2019 г.

Още

Четете по-подробно за...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Четете по-подробно за...

Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Още

Четете по-подробно за...

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Още

Четете по-подробно за...

Промени в ППЗДДС в сила от 13 юли 2018 г.

Още