Актуално

Процедурата за финансиране на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. е открита за кандидатстване

На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) отвори за кандидатстване процедура за подбор на проек ...

Още

Четете по-подробно за...

В Държавен вестник, бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Още

Четете по-подробно за...

В бр. 2 от 8 януари 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 416/ 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 ...

Още

Четете по-подробно за...

Подкрепа за микро-, малките и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки в България

Още

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник, бр. 107 от 18 декември 2020 г. беше обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), с който са въвед ...

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 година

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2021 година

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 1 януари 2021г.

Още

Промени в Закона за счетоводството през 2021 година

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).

Още

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси през 2021 година

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).

Още