Актуално

  • Сподели с:
Тече кампанията за изготвяне на годишни данъчни декларации за 2022 г. на физическите лица

13 февруари 2023

Тече кампанията за изготвяне на годишни данъчни декларации за 2022 г. на физическите лица

 

Законът за данъците върху доходите на физическите лица съдържа конкретни критерии за определяне дали сте местно или чуждестранно лице на България за данъчни цели през годината.

Местните лица на България декларират всички получени през годината доходи от източници в страната и чужбина, както и имат допълнителни задължения да обявят пред НАП определена информация с годишната си данъчна декларация, включително:

(i) Притежаваното към 31 декември 2022 г. недвижимо имущество в чужбина;

(ii) Притежаваните към 31 декември 2022 г. акции и дялови участия в дружества в чужбина;

Горните данни се предоставят на НАП за годината на придобиване и всяка следваща година, в която сте местно лице и притежавате съответното имущество, акции и дялове

(iii) Предоставени или получени през годината парични заеми в общ размер над 10 000 лв., част от които са непогасени към 31 декември 2022 г.;

(iv) Непогасени остатъци в общ размер над 40 000 лв. към 31 декември 2022 г., от предоставени или получени през 2022 г. и предходните пет данъчни години парични заеми.

Информацията се отнася за парични заеми, които сте предоставили на или получили от други физически и юридически лица, с изключение на заеми от кредитни институции

Срокове:

31 март 2023 г. – предварителен срок за електронно подаване на годишната декларация и плащане на данък с отстъпка

30 април 2023 г. – краен срок за подаване на годишната декларация и плащане на данък

30 юни 2023 г. – краен срок за подаване на годишната декларация и плащане на данък от лицата с дейност като търговци, включително ЕТ и земеделски стопани

30 септември 2023 г. – срок за еднократна корекция, ако след изтичане на крайния срок установите допусната грешка или пропуски във вече подадената годишна декларация

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас - за контакт:
Соня Панделиева, e-mail: Sonia.Pandelieva@afa.bg и Лилия Накашева, e-mailLiliya.Nakasheva@afa.bg

 

АФА Консултанти ООД, гр. София 1504, ул. Оборище 38, Телефон: +359 2 943 37 00

Към всички Публикации