Учредителите на фирмата, Рени Йорданова и Валя Йорданова, работят заедно от  създаването на АФА, споделяйки идеи, трудности и предизвикателства.

Рени Йорданова е една от първите осем дипломирани експерт счетоводители в България, успешно издържали изпита,  които не само полагат основите, но участват и сега много активно в изграждането на професията “одитор” в България. През годините тя е член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител, член на УС на Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители, председател на Тълкувателната комисия по въпроси на счетоводното и одиторското законодателство, председател на Контролния съвет на Института на дипломираните експерти и утвърден лектор по  МСФО и одиторска практика към ИДЕС.

Валя Йорданова е определена през 1991 г. от МФ да специализира в Лондон по въпросите на одита и да пренесе опита на големите международни счетоводни фирми при установяване на одиторското законодателство и практика в България. През годините тя е член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител, консултант на Световнa банка по проект за усъвършенстване на счетоводното и одиторско законодателство и практика в България, активен член на комисии към ИДЕС за официални преводи на български език на Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти, и утвърден лектор по МСФО и одиторска практика към ИДЕС.

Рени Йорданова и Валя Йорданова са лицензирани от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.