За 30 години АФА, консултантска компания с български корени гради доверие със своите клиенти и се налага на пазара чрез услугите си в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес консултирането, счетоводството, обработката на възнаграждения, администриране и лизинг на персонала, данъчните услуги, управление на риска, внедряване на ЕRP системи и специализирани обучения.

Нашата рецепта за успех се крие в комбинацията от съставките - амбициозни създатели, знания и натрупан опит, щипка иновация, творчество, решителност, цел.

Вече 30 години към общата цел непрекъснато присъединяваме съмишленици, докато постигнем добра синергия, запълваме неизвестните в своя план и подобряваме формулата на взаимния ни успех с поглед в бъдещето.

Любопитен ли сте към света на бизнеса ?

„Одит“ звучи  ли  ви интересно?

Отговорността едно от вашите  основни качества ли е?

Притежавате ли критично мислене и аналитичен ум?

Работата ви като Младши одитор ще бъде свързана с участие в одити на финансовите отчети на български и международни корпоративни компании и финансови институции (банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове и пр.):

 • Анализ на счетоводна и финансова информация на клиенти;
  • Интервюта и работни срещи за получаване на необходима информация относно бизнес процесите в съответното дружество - клиент;
  •  Прегледи на ефективността на контролната система за осигуряване достоверността на финансовите отчети;
  •  Извършване на инвентаризации;
  •  Изпълнение и документиране на конкретни одиторски процедури.

За да се справите с тази роля на Младши одитор е необходимо?

 • Да сте последна година и или наскоро завършили бакалавър/магистър по одит, счетоводство, финанси или друга икономическа специалност;
 • Да имате интерес и мотивация да се развивате в областта на одита;
 • Да имате добри комуникативни умения на английски и български език;
 • Да притежавате и практически да прилагате умения за работа с приложения на MS Оffice (Excel, Word);
 • Да сте екипен играч, способен да работи при точно определени срокове;
 • Да сте отговорен и целта ви да бъде качествено изпълнение на ангажиментите и задачите.

Какво получавате в АФА?

 • Позитивна и приятелска организационна среда и култура;
 • Възможност за работа по интересни проекти и ангажименти за някои от най-големите компании в България;
 • Възможности за професионално обучение и достъп до широк спектър от учебни ресурси, обучения и международни квалификационни програми;
 • Конкурентен пакет за възнаграждение и допълнителни предимства.

Ако нашите очаквания за позицията Младши одитор съответстват на личните ви интереси,  план за професионално развитие и сте мотивирани да станете част от одиторския екип на АФА, можете да кандидатствате, като ни изпратите актуална автобиография на jobs@afa.bg.

На събеседване ще бъдат поканени само кандидати, избрани в списък.

Всички лични данни ще бъдат третирани при строга поверителност и в съответствие с действащото законодателство.

АФА ООД (по-долу АФА), с ЕИК 030278596, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.
Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.
След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.
Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.
АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.