За 30 години АФА, консултантска компания с български корени гради доверие със своите клиенти и се налага на пазара чрез услугите си в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес консултирането, счетоводството, обработката на възнаграждения, администриране и лизинг на персонала, данъчните услуги, управление на риска, внедряване на ЕRP системи и специализирани обучения.

Нашата рецепта за успех се крие в комбинацията от съставките - амбициозни създатели, знания и натрупан опит, щипка иновация, творчество, решителност, цел.

Вече 30 години към общата цел непрекъснато присъединяваме съмишленици, докато постигнем добра синергия, запълваме неизвестните в своя план и подобряваме формулата на взаимния ни успех с поглед в бъдещето.

Във връзка с разширяване на консултантските услуги, предоставяни на нашите клиенти,  Ви каним да се присъедините като Консултант към екипа ни в отдел „Управление на риска и съответствието”. Тази позиция е една отлична възможност за професионално усъвършенстване и развитие, успешна кариера и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Основни отговорности:

 • Участие в проекти за съдействие в подобряване и оптимизиране на бизнес процесите в български и международни клиенти от различни индустрии;
 • Участие в изпълнението на вътрешни одити при извършване на оценка на риска и разработване на стратегически и годишен план за вътрешен одит, тестване на вътрешни контроли, участие в срещи с клиенти, изготвяне на одитни доклади;
 • Прегледи, анализ и идентифициране на области за подобряване на системата за вътрешен контрол в организациите на нашите клиенти;
 • Участие в изготвянето на предложения за ефективно управление на риска и осигуряване на подходяща контролна среда, както и съдействие при тяхното внедряване;
 • Прегледи за съответствие относно регулаторните изисквания на надзорни органи, нормативни актове и вътрешни правила;
 • Участие в извършаване на финансови анализи за компании и разработване на бизнес планове и стратегии;
 • Преглед/изготвяне на политики и процедури за ефективно управление на бизнес процеси;
 • Участие в консултантски проекти с водещи специалисти от други отдели на АФА;
 • Документиране на изпълнението на консултантските ангажименти.

 

Ключови изисквания за изпълнение за длъжността:

 • Образование - завършена икономическа специалност (Финанси, Икономика, Стопанско управление, Финансов контрол, Счетоводство);
 • Квалификация - притежаване или в процес на придобиване на сертификат CIA/ ACCA/ CFA/CIMA или друг сходен за позицията сертификат;
 • Опит - минимум 2 години опит като външен/вътрешен одитор/финансов контролер; опит в предоставяне на консултантски услуги и работа с клиенти ще се счита за предимство;
 • Ясно, обективно и логическо мислене;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel);
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добри комуникационни и междуличностни умения.

Очакваме да получим Вашата кандидатура, ако считате тази възможност за интересна и предизвикателна, имате интерес и желание да бъдете част от нашия консултантски екип и отговаряте на посочените изисквания.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на jobs@afa.bg.

АФА Консултанти ООД (по-долу АФА), с ЕИК 121813481, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.
Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.
След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.
Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.
АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.