За 30 години АФА, консултантска компания с български корени, гради доверие със своите клиенти и се налага на пазара чрез услугите си в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес консултирането, счетоводството, обработката на възнаграждения, администриране и лизинг на персонала, данъчните услуги, управление на риска, внедряване на ЕRP системи и специализирани обучения.

Нашата рецепта за успех се крие в комбинацията от съставките - амбициозни създатели, знания и натрупан опит, щипка иновация, творчество, решителност, цел.

Вече 30 години към общата цел непрекъснато присъединяваме съмишленици, докато постигнем добра синергия, запълваме неизвестните в своя план и подобряваме формулата на взаимния ни успех с поглед в бъдещето.

Предлагаме ви:

 • Приятелски настроена организационна култура и принцип на сътрудничество;
 • Екип от съмишленици, които заедно постигат всички цели;
 • Участие в интересни проекти за водещи български и международни компании;
 • Отлично местоположение на работното ви място в центъра на София;
 • Достъп до широк спектър от учебни ресурси, обучения и международни квалификационни програми;
 • Индивидуален подход към кариерното ви развитие;
 • Стимулиращ пакет от възнаграждение, обвързан с личния ви принос в резултатите по проектите, по които работите.

Ролята ви на Еxperienced Auditor е ключова в планирането и изпълнението на одиторските ангажименти.

Вашите отговорности ще включват:

 • Ръководене на одиторски екипи и управление на одиторски проекти;
 • Участие в одити на български и чуждестранни компании от различни отрасли;
 • Участие в изготвянето на анализи и консултации за клиенти;
 • Участие и ръководене на диагностични финансови прегледи и експертизи;
 • Организиране на и участие в курсове за обучение на клиенти и на персонала на фирмата, по прилагане на българското счетоводно законодателство и МСФО;
 • Координиране и организиране на работата в одиторския отдел за проектите, които ръководи.

От вас очакваме:

 • Повече от 3 години професионален опит като одитор или опит на ръководна счетоводна позиция;
 • Университетска диплома по финанси, финансов контрол, одит или счетоводство;
 • Много добро познаване на българското счетоводно, данъчно законодателство и МСФО;
 • Предимство имат кандидатите в процес на придобиване или с придобита професионална квалификация ДЕС, АССА, СIA към IIA (Institute of Internal Auditors) или друга сходна квалификация;
 • Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Висока мотивация за професионално израстване;
 • Готовност за поемане на отговорност, инициативност и иновативност;
 • Отлични умения за управление на работен процес и екип;
 • Придържане към професионалните етични принципи и стандарти.

Ако нашите очаквания за позицията съответстват на личните ви интереси, план за професионално развитие и сте мотивирани да станете част от одиторския екип на АФА, можете да кандидатствате, като ни изпратите актуална автобиография на jobs@afa.bg.

На събеседване ще бъдат поканени само кандидати, избрани в списък.

Всички лични данни ще бъдат третирани при строга поверителност и в съответствие с действащото законодателство.

АФА ООД (по-долу АФА), с ЕИК 030278596, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.
Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.
След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.
Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.
АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.