Съдружниците на АФА са дългогодишни лектори в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Университет за национално и световно стопанство, и имат множество публикации в областта на счетоводството и одита.

През всички години от създаването на АФА водещият екип провежда обучения по счетоводство, одит, данъци и има богат лекторски опит.

В желанието си да споделяме своя натрупан професионален опит и да допринасяме за повишаване на познанията и квалификацията на специалистите, които прилагат трудната счетоводна и данъчна материя, ние провеждаме редица семинари – за професионалната общност като цяло или по конкретно заявена тема от клиент. Богатият опит, който имаме в тази област, контактът ни с аудиторията и непрестанният интерес към организираните от нас обучения, ни носят голяма удовлетвореност и увереност в полезността на предоставяните от АФА услуги по обучение.

Последните проведени от нас семинари са:

Счетоводство:

 • Счетоводни аспекти на годишното приключване
  на финансовата година
 • Финансови отчети - принципи и изисквания за съставянето им
 • Основи на анализа на финансовите отчети и връзка с бюджети
 • Счетоводство за мениджъри
 • Основи на счетоводството и корпоративните данъци за кредитни инспектори
 • МСФО – стандартен курс
 • Актуализация на МСФО
 • МСФО – стандарти за групови отчети (консолидации)

Одит:

 • МОС – актуализация. Практически аспекти на одита
 • Промени в одиторските стандарти
 • МОС – стандартен курс по одит технология
 • МОС – приложение на извадките в одита

Данъци:

 • Данъчни аспекти на приключването на финансовата година – практически казуси, практика на НАП и очаквани промени.
 • Нови правила за данъчно облагане в ЗДДС и очаквани промени. Практика на НАП и Съда на ЕО по избрани въпроси
 • Командироване на служители в чужбина – трудово, данъчно и осигурително законодателство
 • Работа на чужденци в България – правни аспекти, данъчно облагане и осигуряване
 • Данъци при източника и процедури по прилагане на СИДДО – проблемни въпроси, практически казуси и очаквани промени
 • Трансферни цени - данъчни аспекти през призмата на одит риска
 • Трансферно ценообразуване - избрани въпроси, новости на международно нивo
 • Сделки със свързани лица, трансферно ценообразуване – данъчни рискове и изисквания за документиране
 • Облагане доходите на чуждестранни лица
 • Международен обмен на стоки и услуги – ДДС третиране
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО
 • Авансово облагане по ЗДДФЛ

Право:

 • Преобразуване на търговски дружества

 

Обучения - защо?