Последна актуализация: 15.10.2018 г.

 

Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази страница и за Вашите права в тази връзка.

 

 1. Администратор на лични данни

АФА ООД, с ЕИК 030278596 и АФА Консултанти ООД, с ЕИК 121813481 (наричани по-долу АФА) съвместно администрират Интернет страницата: www.afa.bg и са администратори на личните данни, събирани и обработвани чрез тази страница.

За да бъде максимално полезно чрез своята Интернет страница, в определени случаи АФА обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашите данни е важна част от вътрешната политика на АФА. Като Администратор АФА разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

 

 1. Връзка с нас

Вие можете да се свържете с АФА по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. Оборище № 38;
 • на телефонен номер (+359 2) 943 37 00 или(+359 2) 425 02 00;
 • чрез е-mail адрес: office@afa.bg;
 • чрез Интернет страница: www.afa.bg.

 

 1. Лични данни, които събираме за Вас чрез Интернет страницата. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни. Страницата съдържа следните функционалности, при които АФА e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:

 

3.1. Абониране за бюлетина на АФА

Ако решите, Вие можете да се регистрирате за получаване на бюлетина на АФА, съдържащ полезна информация за промени в данъчното, банковото, счетоводното и осигурителното законодателство, като ни предоставите Вашия и-мейл адрес. В този случай Вашите лични данни ще бъдат обработвани от АФА за целите на получаването на нашия бюлетин.

Правното основание за обработване на тези лични данни е Вашето изрично, доброволно съгласие, което сте предоставили чрез регистрирането си за тази услуга.

АФА ще обработва личните Ви данни докато възразите срещу това обработване или се откажете от по-нататъшното получаване на нашия бюлетин на посочения по-горе  и-мейл адрес.

 

3.2 Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от АФА чрез опцията за отправяне на въпроси на Интернет страницата Изпрати запитване са: Вашите имена, и-мейл адрес, месторабота, телефон и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите в запитването си.

Лични данни, каквито Вие сте решили да ни предоставите, e възможно да се събират и в случай, че изпратите запитване до адреса за електронна кореспонденция на някое от нашите лица за контакт, посочени в секцията Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се отговори на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

АФА ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги.

 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от АФА услуги или за да Ви поканим да вземете участие в обучения, конференции и други професионални събития, организирани от нас. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на АФА да представя и популяризира услугите си.

АФА ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл адрес: office@afa.bg.

 

3.3. Участие в обучения

Вие можете да се регистрирате за участие в обучение, организирано от АФА чрез рубриката Обучения. В този случай АФА ще обработва представените от Вас лични данни (напр. име, фамилия, и-мейл адрес или телефон за връзка, както и име на дружеството, за което работите) за следните цели:

 • За да Ви регистрира за участие на избраното от Вас обучение. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали с подаване на регистрационната форма за участие в обучението. АФА ще обработва личните Ви данни за тази цел докато приключи обучението или докато оттеглите Вашето съгласие за това обработване чрез изпращане на и-мейл на адрес: office@afa.bg. След това личните Ви данни ще бъдат изтрити;
 • За целите на поддържане на база данни с оглед бъдещо използване за изпращане на покани за организирани от нас обучения, конференции и други професионални събития. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на АФА да представя и популяризира услугите си. АФА ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите покани за обучения на посочения по-горе и-мейл.

 

3.4. Кандидатстване за работа/ летен стаж

Вие можете да кандидатствате за работа/ летен стаж в АФА през рубриката Кариери и стажове, като изпратите Вашето кратко резюме (автобиография) на и-мейл адрес: office@afa.bg. В тези случаи, АФА ще обработва предоставените от Вас лични данни (напр. образ от снимка, три имена, дата на раждане, образование, трудова дейност, адрес, и-мейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която сте решили да включите в автобиографията си) за следните цели:

 • за да Ви предложи подходяща работна позиция в АФА, ако към момента има такава;
 • за целите на поддържане на база данни с оглед бъдещо използване и подбор на кандидати с оглед наемане на работа.

В този случай, основанието за обработване на Вашите лични данни е предприемане на стъпки по Ваше искане с оглед евентуалното сключване на договор. АФА ще обработва личните Ви данни, предоставени с Вашата автобиография, за срок от 6 месеца от получаването им, освен ако изрично не се съгласите данните да останат за обработване в базата данни за по-дълъг срок.

 

3.5. Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от АФА, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

 • Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие - логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система;
 • Бисквитки и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате определена Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и за начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

 

 1. Обработване на лични данни в хода на предоставяне на одит и консултантски услуги

В хода на извършвания независим финансов одит и предоставяне на други консултантски услуги, АФА като администратор получава от клиентите си и обработва личните данни на широк кръг субекти на данни:

 • законни представители и/или пълномощници на клиенти - възложители по сключените от АФА договори;
 • акционери, съдружници и членове на управителните органи на клиенти или на свързани с тях дружества и лица, свързани с посочените, включително действителни собственици по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • лица за контакт от страна на клиенти, други служители и лица, предоставящи услуги на клиенти по граждански договори;
 • физически лица – контрагенти на клиентите;
 • физически лица, законни представители, пълномощници, членове на управителните органи  на юридически лица – контрагенти на клиенти на АФА.

Въз основа на извършена преценка от страна на Администратора е направен извод, че личното предоставяне на информация относно обработването на личните данни на посочените субекти ще бъде свързано с несъразмерно големи усилия, а в някои случаи – ще бъде невъзможно. В тази връзка, АФА публикува на Интернет страницата си Писмена информация за субекти, чиито лични данни се обработват в хода на предоставяне на одиторски и консултантски услуги

 

 1. Последици при непредоставяне на лични данни

Предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно. В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги  - няма да получавате нашия бюлетин, съответно няма да можем да отговорим на Вашето запитване, да Ви регистрираме за участие в обучение или да Ви предложим работна позиция.

 

 1. Споделяне на Вашите лични данни

АФА може да предостави достъп до Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • доставчик на услуги по поддръжката на тази Интернет страница.

 

 1. Вашите права

Във връзка с обработването на личните Ви данни от АФА Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане до АФА, използвайки данните за контакт, предоставени в Раздел 2 Връзка с Администратора по-горе. АФА ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 

7.1. Право на достъп

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от АФА дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.

 

7.2. Право на коригиране

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от АФА тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

 

7.3. Право на изтриване

Като субект, чиито лични данни се обработват от АФА, Вие имате право да поискате от АФА тяхното изтриване в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
 • оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;
 • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
 • възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 

7.4. Право на ограничаване на обработката

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от АФА е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, АФА да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

 • оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на АФА да провери точността на Вашите данни;
 • обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;
 • АФА не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изисквате тяхното запазване от АФА, като се ограничи обработването им, за целите на установяването, упражняването или защитата от Ваша страна на правни претенции.

 

7.5. Право на възражение срещу обработката на данни

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от АФА, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай АФА ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване, като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

 

7.6. Право на оттегляне на съгласието Ви

Обработването на Вашите лични данни от АФА, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттеглянето на съгласието Ви.

 

7.7. Право на преносимост на данните

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на АФА, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до АФА да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате АФА да прехвърли тези данни директно на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 

7.8. Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/ 91-53-518

Имейл: kzld@cpdp.bg

 

 1. Изменение на настоящата Политика за поверителност

АФА може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от АФА практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази Политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.