Съдружниците на АФА са участвали в разработването, въвеждането и развитието на новото българско законодателство след промените през
1989 г., в областта на:

  • счетоводството - Закон за счетоводството 1991 г.
  • данъците - Закон за данъка върху добавената стойност 1994 г.
  • одита - Национални одиторски стандарти, 1998 г. - 2002 г., Закон за независимия финансов одит, 2002 г.

Съдружниците и специалистите от различните направления в АФА са членове на работни експертни групи при разработването и промяната на законодателството в областта на счетоводството, данъците, търговско право в България.

От 1992 г. АФА работи по усъвършенстване на националната практика по прилагането на Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) в България. Съдружниците на АФА участват в редица проекти за развитие на националното счетоводно законодателство в съответствие с международните изисквания, включително:

  • Адаптиране на националните счетоводни стандарти към международните, прилагани в банковия сектор – съвместно с екип на Купърс и Лайбранд. Проектът е финансиран от германското правителство, одобрен  е и високо оценен от Управителния съвет на Българската народна банка (1997 г.)

  • Преглед на националните счетоводни правила в България и съпоставянето им с МСС - въвеждане на общоприети счетоводни принципи (2001 - 2002 г.) - съвместен проект на големите консултантски фирми в страната

  • консултации (2002 – 2006 г.) във връзка с Националния стратегически план за действие за приложението на препоръките, възникнали в резултат от Доклада за спазване на стандартите и процедурите (ROSC) на Световна банка по отношение на финансовата отчетност в България

  • консултации (2006 – 2007 г.) на Министерство на финансите за адаптиране на националното счетоводно законодателство към изискванията на директивите на Европейския съюз

  • във връзка с официалния превод на български език на Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) - членство в Комитета за превод на МСС и професионална редакция на Международните одиторски стандарти (МОС), заедно с ИДЕС