Ние развиваме мотивиран  екип от съмишленици. Това са хората, които със своя професионализъм и високи стандарти за качество налагат името “АФА” на българския пазар,  движат развитието на фирмата, гарантират нейния успех и добавят стойност за нашите клиенти.

Професионалният екип – понастоящем от над 100 сътрудници – непрекъснато разширява своя кръгозор от знания и умения и повишава своята квалификация чрез множество форми на обучение по Международните стандарти за финансово отчитане, US GAAP (Общоприетите счетоводни практики в САЩ), Международните одиторски стандарти, данъчно облагане в международен аспект, търговско и данъчно право на ЕС.

Двама представители на АФА са обучавани и са участвали в обмяна на опит в Атина с международни консултантски фирми в областта на одита,  управление на проекти, свързани с придобиване на фирми, управление на финансите, установяване на бизнес рискове и  преструктуриране на бизнеса.

Двама от нашите колеги са регистрирани и се обучават по програмата на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Великобритания и шест - за ACA квалификация към ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

В АФА работят 7 дипломирани експерт-счетоводители членове на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт счетоводители), България; седем сертифицирани одитори от Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA)  Великобритания; един сертифициран вътрешен одитор CIA (Certified Internal Auditor), който е сертифициран и в областта на самооценката на контрола CCSA (Certified in Control-self Assessment), както и в предоставяне на увереност в управлението на риска CRMA (Certified in Risk Management Assurance); двама членове на Information Systems Audit and Control Association (ISACA) САЩ, единият от които сертифициран одитор за извършване на одит на информационни системи; един регистриран оценител от Камарата на независимите оценители в България; трима членове на International Fiscal Association (IFA), един от които притежава квалификация ADIT и е International Tax Affiliate на The Chartered Institute of Taxation, Великобритания.


Нашият екип съчетава  дългогодишния опит на водещите специалисти с новаторския дух на младите сътрудници. По този начин се гарантира постоянно високо качество на предоставяните услуги и намиране на най-добрите решения за клиента. Това дава възможност на сътрудниците в АФА да приложат на практика своите идеи и да реализират очакванията за професионално и кариерно развитие.

С годините екипът ни се развива и разраства. Съдружниците в АФА също се увеличават. Присъединяват се нови членове – хора, които дълги години са спомагали активно и безрезервно за развитието на фирмата. Ние сме уверени, че този процес ще продължи, защото в АФА има кариерно развитие и приемственост.