Трансформация и компилация на финансови отчети

  • Трансформация на финансови отчети от една прилагана към друга счетоводно-отчетна рамка (напр. от НСФОМСП към МСФО), преглед на прилаганите счетоводни политики, процедури, отчетни техники, оценъчни методи и приблизителни оценки при едната отчетна рамка и адаптирането им към новата рамка, изготвяне на встъпителен отчет за финансовото състояние по новата рамка и респ. в последствие - на пълен комплект на финансов отчет по правилата на съответната отчетна рамка

  • Компилиране на финансова информация – изготвяне на пълен финансов отчет по дадена отчетна рамка

  • Компилиране на финансова информация – събиране, класификация и обобщаване на друга финансова информация

Нашите ангажименти за компилиране на финансова информация се приключват обичайно с издаване доклад върху ангажимент за компилиране на финансов отчет в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги “Ангажименти за компилиране на финансова информация”.