Проверки по Търговския закон

Ние извършваме проверки по реда на изискванията на българския Търговски закон (ТЗ), свързани с придобиването и преобразуването на търговски дружества, включително потвърждаване на съотношението на замяна, съгласно плана/договора за трансформация и потвърждаване капитала на придобивани/новосъздадени дружества.

Нашите ангажименти по тези проверки приключват обичайно с издаване на доклад с констатации  в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги “Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация” и нормативните изисквания на ТЗ за съдържанието на доклада.