Преглед на финансова информация

  • Преглед на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО и US GAAP и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група

  • Преглед на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО и US GAAP и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидирани вътрешни отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика и за вътрешни цели на съответната група

Нашите ангажименти за преглед приключват с издаването на доклад за извършен преглед в съответствие с Международния стандарт за ангажименти за преглед и допълнително при съответния тип ангажимент за преглед -  изискванията и на груповия одитор или на институцията/ организацията-възложител или ползвател на доклада за преглед.