Договорени процедури за проверка на финансова информация и контроли

  • Договорени процедури за преглед и оценка на счетоводните и системите за вътрешен контрол

  • Договорени процедури по проекти, финансирани  по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международна банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации

  • Договорени процедури със специални цели във връзка с регулаторни и други законови или договорни изисквания

  • Договорни процедури за извършване на определени процедури, договорени с предприятието за вътрешно-управленски нужди или по искане на трети страни

Нашите ангажименти по договорени процедури приключват с издаването на доклад за фактически констатации, обичайно в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги “Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация” и допълнително при съответния тип ангажимент за договорени процедури - с изискванията и на възложителите и/или заинтересованите лица или институции/организации-ползватели на доклада за фактически констатации, както и съгласно съответните нормативни изисквания за съдържанието на доклада.