Финансови диагностични прегледи
(дю дилиджънс ангажименти)

Нашият екип има богат опит в извършването на финансови диагностични прегледи както за потенциални инвеститори във връзка с придобиване на дружество или нов бизнес, така и предприятия/институции, продаващи бизнес или дружества. Основната ни цел е да установим действителното финансово и данъчно състояние на придобиваната/продаваната компания (бизнес), да идентифицираме потенциални рискове и задължения, и проблемни области, свързани с дейността й, и като краен резултат - да предложим най-оптималната и практически реализуема схема (правна, финансова и данъчна) за придобиване или респ. продажба.

Също така, наши клиенти използват опита ни в диагностични финансови и данъчни прегледи и за свои вътрешни цели – оценка и усъвършенстване на техни практики (финансови, отчетни и данъчни), подобряване на вътрешното управление и организация на определени дейности, както и постигане на по-добри финансови и данъчни ефекти и стабилност на бизнеса в бъдеще.

Нашите ангажименти по диагностични  финансови и данъчни прегледи приключват издаването на доклад за фактически констатации, обичайно в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги “Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация” и допълнително при съответния тип ангажимент -  с изискванията и на възложителите и/или заинтересованите лица или институции/организации-ползватели на доклада за фактически констатации, както и съгласно евентуални нормативни изисквания за съдържанието на доклада.