Наемане на персонал за временна заетост

  • Наемане и назначаване на персонала от АФА като дружество-работодател и фирмата клиент като дружество-ползвател – изготвяне, регистрация пред местните данъчни власти, сключване, промяна и прекратяване на трудови договори
  • Администриране на персонала – обработка на всякакъв вид документи и администриране на всички процеси, свързани с работата на служителите
  • Цялостно обработване на месечните възнаграждения на наетите служители  - изчисляване и изплащане на месечни възнаграждения, бонуси, социални придобивки и удръжки на служителите Счетоводни услуги и обработка заплати
  • Контактите с държавни институции във връзка с наетите по трудови правоотношения
  • Изготвяне на регулярни справки и отчети към клиента
  • Професионално и коректно отношение както към клиента, така и към наетите служители 
  • Консултации за алтернативи за наемане и освобождаване на персонал съгласно българското законодателство