Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение

Предстои приемане на Постановление на Министерски съвет (МС), с което да се определят условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение (по-долу Постановлението).

Поради големия интерес от страна на работодателите, представяме накратко основните изисквания за изплащане на компенсациите, залегнали в проекта на Постановление. Молим да имате предвид, че към настоящия момент Постановлението все още не е окончателно прието от МС и са възможни редакции. АФА ще Ви информира своевременно за развитието по темата и за съдържанието на окончателните текстове, след като бъдат приети.

1) Предвижда се компенсацията да бъде в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на работниците или служителите, чиято работа е преустановена в следствие на извънредното положение.

2) За да бъдат изплащани компенсации, работата в кандидатстващото предприятие следва да е преустановена със заповед по инициатива на работодателя или въз основа на заповед на държавен орган, за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. От възможността ще могат да се възползват само предприятия, които заявяват изплащане на компенсации на работници и служители, наети в секторите и икономическите дейности, изрично посочени в Постановлението, а именно:

 • Преработваща промишленост, с изключение на производство на тютюневи изделия; производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; производство на химични продукти; производство на лекарствени вещества и продукти; производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Строителство;
 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки; търговия на дребно на открити щандове и пазари; търговия на дребно извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Издателска дейност;
 • Прожектиране на филми;
 • Консултантска дейност по връзки с обществеността;
 • Дейност на рекламни агенции;
 • Проучване на пазари и изследване на общественото мнение;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации;
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние.

3) Работодателите трябва да отговарят на следните условия:

 • Работодателят да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
 • Да заявяват за изплащане на компенсации за работници и служители, наети в сектори и икономически дейности, от списъка по т. 2 по-горе;
 • Работодателят да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и за лихвите по тях, към държавата или към общината;
 • Работодателят да не е обявен в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Работодателят е длъжен да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който се изплащат компенсациите;
 • За периода, за който се изплащат компенсации, работодателят е длъжен да не прекратява трудови договори на работници и служители с предизвестие на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или при спиране на работата за повече от 15 работни дни;
 • Работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.
 • През периода, за който се изплащат компенсациите, работодателят да не получава финансиране от държавния бюджет, европейски структурни фондове или други публични средства за заетостта на работниците и служителите, чиято работа е преустановена в следствие на извънредното положение.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.