Окончателни критерии за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение

След обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество, на 30 март 2020 г. бе окончателно прието Постановление на Министерски съвет (МС), с което се определят условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение (по-долу Постановлението). Предстои обнародване на Постановлението в Държавен вестник.

Както е известно, на 24 март 2020 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. В този закон се предвижда, че докато той действа, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплаща компенсации на осигурители, отговарящи на критерии, определени от МС. Това ще се прави с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието след прекратяване на извънредното положение.

 I. Размер на компенсациите и условия за кандидатстване

Предвижда се компенсацията да бъде в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на засегнатите от извънредното положение работници и служители. В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсацията ще се изплаща за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Постановлението предвижда компенсации да бъдат изплащани на три категории работодатели, а именно

а. Работодатели, които са преустановили работа в предприятието, в част от предприятието или на отделни работници и служители със заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган;

б. Работодатели, които със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, по своя инициатива са преустановили работата в предприятието, в част от предприятието или на отделни работници и служители;

в. Работодатели, които със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Постановлението предвижда да не се изплащат компенсации за следните категории работници и служители:

 • Работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 • Работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2‑годишна възраст;
 • Работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

  II. Критерии за кандидатстван

  1. Критерии за работодатели, преустановили дейност със заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган (т.е. работодателите по т. I, б. „а” по-горе):

 • Работодателят да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
 • Работодателят да заяви за изплащане компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, изброени в списъка по-долу;
 • Работодателят да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината, които са доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • Работодателят да не е обявен в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Работодателят е длъжен да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-кратък от периода, за който се изплащат компенсациите;
 • За периода, за който се изплащат компенсации, работодателят е длъжен да не прекратява трудови договори на работници и служители с предизвестие на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или при спиране на работата за повече от 15 работни дни;
 • Работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Важно е да се отбележи, че работодател, получил компенсации по реда на Постановлението, който не изпълни задължението си по булети 5 и 6 по-горе, както и който не изплати пълния размер на дължимите трудови възнаграждения и осигурителни вноски за засегнатите лица, възстановява предоставените компенсации.

За изплащане на компенсации на това основание могат да кандидатстват работодатели от сектори и икономически дейности, изрично изброени в списък към Постановлението, а именно:

 • Търговия на дребно (без търговията с автомобили и мотоциклети), с изключение на: търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки; търговия на дребно на открити щандове и пазари; търговия на дребно извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние;
 • Други икономически дейности (извън посочените по-горе) – за работодатели, които са преустановили дейност в отделни населени места, където със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки.  

2. Критерии за работодатели, преустановили работа/въвели непълно работно време по своя инициатива (т.е. работодателите по т. I, б. „б”и „в” по-горе):

 • Работодателят да не извършва дейност от следните сектори (КИД-2008):
 • Селско, горско и рибно стопанство;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Държавно управление;
 • Образование;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа;
 • Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
 • Дейности на екстериториални организации и служби;
 • Работодателят да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
 • Работодателят да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината, които са доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • Работодателят да не е обявен в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Работодателят е длъжен да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-кратък от периода, за който се изплащат компенсациите;
 • За периода, за който се изплащат компенсации, работодателят е длъжен да не прекратява трудови договори на работници и служители с предизвестие на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или при спиране на работата за повече от 15 работни дни;
 • Работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.
 • Работодателят е представил документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, с не по-малко от 20 % спрямо:
 • Приходите през същия месец на предходната календарна година - в случай че работодателят е лице, учредено преди 1 март 2019 г.;
 • Сумата на усреднените приходи за месец януари и февруари 2020 г. - в случай че работодателят е лице, учредено след 1 март 2019 г.

III. Процедура за кандидатстване

Кандидатстването за компенсации се осъществява в хода на процедура пред Агенцията по заетостта. Информация за реда и условията за кандидатстване, както и образци на документи, са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“.

Работодателят подава (вкл. и по електронен път) в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите, чиято работа е преустановена в следствие на извънредното положение, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Към заявлението се прилагат описани в Постановлението документи. Заявленията и предоставените документи ще се разглеждат от комисия в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, а работодателите ще бъдат уведомявани за резултата в срок до 2 работни дни от съставяне на протокола от заседанието на комисията.

Ако работодателите възстановят работниците или служителите на работа или отменят заповедта за въвеждане на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите, Постановлението предвижда задължение за писмено уведомяване на Агенцията по заетостта в срок от 3 дни от датата на издаване на съответната заповед.

В Постановлението се предвижда, че компенсации ще се изплащат след като Европейската комисия се произнесе с решение, че предоставената помощ е съвместима с вътрешния пазар на ЕС или че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.