Трансферно ценообразуване – последици от COVID-19

Пандемията от новия коронавирус ни постави в извънредна, непозната ситуация. Промените, които тя налага, рефлектират върху бизнес процесите във всяка компания.

В този контекст, необходими ли са промени сега в политиката за трансферно ценообразуване и документирането на сделките със свързани лица?

Много вероятно – да. Ето някои причини:

  • Най-често прилаганият метод за трансферно ценообразуване, когато не са налице вътрешни съпоставими неконтролирани сделки, е методът на транзакционната нетна печалба (МТНП). Използваната при него информация за формиране на пазарен интервал, в който следва да попадне финансовият показател на тестваната страна (свързано лице) по анализираните контролирани сделки, е с източник публични финансови отчети. Данните от тях са достъпни, в нормални условия, не по-рано от 6 месеца след края на периода, в който са извършени анализираните сделки. Поради това, прилагането на МТНП се основава най-често на историческа информация. Например, в документацията за трансферно ценообразуване за 2019 г. – местно досие, изготвено в обичайния срок за подаване на корпоративната данъчна декларация, предприятието би представило пазарен интервал от финансови показатели на независими компании със съпоставима дейност за период, който обхваща последна отчетна година 2018. От друга страна, в много от договорите със свързани лица е заложен механизъм на ценообразуване и корекции на трансферни цени, който също се основава на пазарен интервал от данни за стари периоди.

Този подход на документиране спазването на принципа на независимите пазарни отношения няма да е работещ за 2020 г., когато икономиката е блокирана и условията на средата са несъпоставими спрямо предходните години. В тази ситуация, е препоръчително предприятията да преминат към т.нар. „ex-ante“ подход на документиране – към момента на сключване на сделките. Той предполага, включително, но не само: документиране на промените в средата, вкл. в сектора на дейност на предприятието, последиците за бизнеса му и решенията за промени в бизнес процесите в отговор на кризисната ситуация; преглед на вътрешни източници на пазарна информация – от сделки с независими лица; преразглеждане на бизнес планове, бюджети и финансово моделиране на ефекта от промените върху оперативните показатели, в резултат на което да бъде обоснована актуализация (или не) на политиката за трансферно ценообразуване; извършване на съответни промени в договорните условия.

  • Прекъсването или нарушенията във веригите на доставки могат да наложат промени в бизнес процесите, свързани с релокиране на функции, рискове и/или активи между свързани предприятия. Това може да означава промяна във функционалните профили на страните по сделките. В контекста на трансферно ценообразуване, е необходим анализ и документиране както на самите промени, така и на контролираните сделки, в които предприятието ще започне (или преустанови) участието си.
  • Осигуряването на достатъчен ликвиден финансов ресурс е предизвикателство в условията на криза. Промените в условията на плащане стават честа практика по сделки между независими лица. Банки-кредитори предлагат предоговаряне на условията на финансиране на своите изрядни длъжници като облекчение в новата ситуация. Тези обстоятелства налагат анализ и вземането на решение дали са необходими съответно и промени в условията по сделки със свързани клиенти, доставчици, респ. длъжници и кредитори.

  • Някои вътрешногрупови услуги (които са обект на специално внимание в хода на данъчен контрол) могат в условията на кризата да се окажат трудно доказуеми като свързани с дейността на предприятието-получател, ако в резултат на новата ситуация бъдат децентрализирани някои управленски или административни процеси. Това също би наложило преосмисляне и актуализация на политиката на трансферно ценообразуване в съответната й част. 

Настоящият материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. При въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с Гергана Ахчиева, старши мениджър, на e-mail: gergana.ahtchieva@afa.bg, тел. + 359 2 9433700, адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.