Министърът на труда и социалната политика подписа заповед, която въвежда нови задължения за работодателите

На 2 април 2020 г. Министърът на труда и социалната политика на Република България подписа Заповед № РД 01-219 (Заповедта), съгласно която се въвеждат редица задължения за работодателите във връзка с опазване на здравето на работниците и служителите и ограничаване на разпространението на заразата с вируса COVID-19.

Заповедта предвижда задължения за работодателите до отмяната на извънредното положение да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им. Заповедта изрежда минималният кръг от такива мерки, които всеки работодател следва да прилага. Изпълнението на мерките следва да се обсъжда в Комитетите/ Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Мерките, които работодателите трябва да прилагат са

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявани

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, и не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При режим на работа на смени, да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.