Предстоящи промени в уредбата на компенсиране на работодатели с цел запазване на заетостта при извънредното положение

На 13 април 2020 г. се проведе заседание на   Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени промени в Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (по-долу „ПМС № 55” или „Постановлението”).

Настоящият материал ще разгледа накратко обхвата и съдържанието на планираните на този етап изменения и допълнения в ПМС № 55. Обръщаме внимание, че описаните по-долу обсъждани промени все още не са окончателно приети. След приемането на промените в Постановлението ще Ви информираме своевременно, ако съществуват съществени различия.

Наред с привеждане на ПМС № 55 в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, промените в Постановлението целят прецизиране на изказа в някои разпоредби, тъй като досегашната им редакция бе неясна и на практика доведе до множество въпроси, някои от които така и не получиха свой отговор.

1. На първо място, разпоредбата относно размера на компенсациите очаквано ще бъде приведена в съответствие с последните законодателни промени и ще гласи, че компенсацията ще бъде в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител.

2. Съгласно друго допълнение в Постановлението, вече изрично се предвижда, че компенсация няма да се дължи за служители, които са в неплатен отпуск.

3. След обнародване на първоначалната редакция на ПМС № 55, в практиката се появиха множество противоречиви тълкувания, тъй като от разпоредбите на Постановлението не ставаше ясно трудово възнаграждение в какъв размер следва да се заплаща от работодатели, установили непълно работно време. Предвидените допълнения в ПМС № 55 предвиждат изрично да бъде записано разбирането, което държавните органи прилагаха на практика и до момента - работодателят, получил компенсация на основание установено непълно работно време и спад в приходите не по-малко от 20%, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

4. Друго изменение в Постановлението, отново целящо прецизиране на изказа, вече по ясен начин гласи, че работодателите трябва да запазят заетостта на служителите, за които получават компенсации, за допълнителен период, не по-кратък от периода, за който получават компенсации (промяна по същество няма).

5. Вече изрично е предвидено, че компенсациите се изплащат от НОИ ежемесечно.

6. Добавени са още две икономически дейности, чието извършване от работодатели дава право на компенсация по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 55 (при заповед на държавен орган за преустановяване на работата, без да се доказва спад в приходите):

  • 53 Обучение на водачи на превозни средства;

  • 91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор).

Промените в ПМС № 55 ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането им в сила.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.