БНБ утвърди ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества във връзка с извънредното положение

На 10 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. По същността си утвърденият документ представлява частен мораториум върху плащания по кредити, съобразен с Насоките на Европейския банков орган (ЕБО)1.

Мерките, свързани с отсрочване на кредитни задължения към банки, са продиктувани от икономическите последици, произтичащи от противоепидемичните ограничения на населението и бизнеса, въведени в България. В следствие от тези ограничения, множество предприятия и частни лица могат да бъдат засегнати от икономическа криза и да срещнат проблеми с ликвидност, своевременно изпълнение на паричните си задължения и т.н. Това, от друга страна, би се отразило и върху дейността на кредитните институции, тъй като би увеличило броя на неизпълненията по отпуснати от тях кредити. Предприетите от БНБ мерки целят именно облекчаване на подобни последици. Посредством механизмите, уредени в утвърдения от БНБ документ, се осигурява възможност за промяна в графика на изплащане на главницата и/ или лихвите по кредитни задължения, без да бъдат променяни ключови параметри по кредитните договори (напр. вече договорени лихви). В настоящия материал ще бъдат разгледани накратко особеностите на тези механизми.

I. Какви са изискванията към кредитополучателите, които желаят да се възползват от мярката?

Съгласно утвърдения документ, кредитополучателите трябва да отговарят на няколко изисквания, за да могат да се възползват от мораториума върху плащания по кредити.

1. Кредитополучателят не може да бъде кредитна институция;

2. Задълженията на кредитополучателя трябва да произтичат от договор, сключен преди 31 март 2020 г.;

3. Кредитополучателят трябва да има или да очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор;

4. Затрудненията трябва да са свързани с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и техните последици;

5. Към 01 март 2020 г. задълженията на кредитополучателя трябва да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;

6. Кредитополучателят трябва да е изразил изричното си желание да се възползва от облекченията, предлагани от кредитора. Облекченията няма да бъдат прилагани едностранно от банките, в случай че клиентите не са заявили това

1 Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)

 II. Същност на облекченията и механизми на разсрочване

В утвърдения от БНБ документ се предвижда отсрочване на задължения по договори за кредитиране, сключени с банки и дъщерните им дружества - финансови институции, за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020 г. (документът нарича за краткост периода на отсрочване „гратисен период”). Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.

Обхватът на отсрочването може да варира и да обхваща както всички изискуеми суми (лихви, главница и др.), така и само главницата. Сумите, непогасени на първоначално договорените падежи, се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако въпросния механизъм не предвижда друго.

Документът предвижда три механизма на отсрочване на задълженията, като изборът между тях се извършва по взаимно съгласие между страните:

 1. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца

 • Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.

 • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 • Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

2. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца

 • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.

 • Дължимата за периода лихва се плаща съгласно условията на договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период.

 • Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти

 • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени.

 • Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.

 • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 1 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.

 • След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

 • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

 III. Как ще се заявява ползването на облекченията?

1. Предвижда се всяка банка, приела да прилага утвърдения от БНБ документ, да обяви публично предлаганите облекчения на своя сайт, в банковите салони и по други подходящи начини. В обявленията от банките ще се посочва началната дата на прилагане на мерките за облекчение, както и редът, по който ще се прилагат. Въпреки, че на практика банките сами ще определят този ред, в документа, утвърден от БНБ, се съдържат някои общи насоки в тази връзка.

2. Искането за отсрочване, отправено от клиент към банката, може да бъде отправено от всеки клиент, който отговаря на изискванията, описани по-горе в т. I. Това следва да се случи в срок до 22 юни 2020 г., а решението на банката по конкретно искане – в срок до 30 юни 2020 г.

3. Искане от клиент може да бъде отправено както за непогасени в срок вноски преди датата на подаване на искането, така и за вноски, чиито падеж все още не е настъпил. В случай че към датата на подаване на искането клиентът не е в забава, отсрочването ще се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

4. Документът предвижда и възможност за кредитополучателите да се откажат от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поискат изготвяне на погасителен план.

Извън гореописаните случаи, банките и дъщерните им дружества – финансови институции, са свободни да договарят с клиентите си индивидуални схеми на отсрочване, както и други облекчения.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.