Мораториум върху плащания по кредити във връзка с COVID-19

Приет е Мораториум върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (УС на БНБ от 10.04.2020г.), съгласно насоки на Европейския банков орган (EBA/GL/2020/02).

1. Какви мерки се включват:

 • Механизъм 1 – отсрочване изплащането на лихви и главници
  • Отсрочване за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г.

  • Разсрочените лихви и главници се изплащат по нов погасителен план, със срок по-дълъг с до 6 месеца спрямо първоначално договорения (в зависимост от броя разсрочени вноски).

  • Към всяка вноска по погасителния план, до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, се добавя равна част от общия размер на разсрочените лихви.

 

 • Механизъм 2 – отсрочване изплащането на главници

  • Отсрочване за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г.

  • Лихвите се плащат без разсрочване, съгласно договора за кредит.

  • Разсрочените главници се изплащат по нов погасителен план, със срок по-дълъг с до 6 месеца спрямо първоначално договорения (в зависимост от броя разсрочени вноски).

 

 • Механизъм 3 – отсрочване при револвиращи кредити:
  • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени.

  • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

  • Погасяването на вноските/минималните суми за револвиране се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г., при кредит-овърдрафт дължимата месечна лихва, за срок до 6 месеца, се погасява за сметка на неусвоения лимит или плащането ѝ се отсрочва до 6 месеца след изтичане на периода на отсрочване.

2. Кого касаят:

 • Клиенти по кредити (с изключение на кредитни институции), които:
  • Имат или очакват да имат затруднение в погасяване на задълженията си по сключените договори за кредит, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (решение на НС от 13.03.2020 г.) и техните последици.

  • Имат сключен договор за кредит преди 31.03.2020 г.

  • Към 1 март 2020 имат само редовно обслужвани задължения или с просрочие не повече от 90 дни.

В обхвата са:

 • Кредити за физически лица: потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, овърдрафт, финансов лизинг и др.

 • Кредити за юридически лица: срочни (инвестиционни и оборотни) кредити, револвиращи кредити, овърдрафти, задължения по кредитни карти, финансов лизинг и др.

3. Докога се заявява и как:

 • Искания за предоговаряне, съгласно мораториума, могат да бъдат подавани пред банките (и техните дъщерни дружества), в които имат кредитни експозиции, в срок до 06.2020г. (датата на подаване не отменя общия срок, за който ще се използва).

 • Датата на подаване не променя периода, който е включен в искането за ползване на разсрочване.

 • Подаването на искания е:
  • Електронно - Банките са качили на техните сайтове/онлайн банкирания онлайн форми за кандидатстване;

  • Чрез банков служител – обслужващият бизнеса банков служител, в банков клон и/или телефон за връзка.
 • Искането може да включва, както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с не настъпил падеж.

 • Таксата за разглеждане на подобни искания е индивидуално определено от съответната банка.

 • Избирането на механизъм и договарянето се осъществяват по взаимно съгласие между кредитополучателите и съответната банка.

 • Кредитополучателите имат възможност да се откажат от предоставеното разсрочване по-рано от предвиденото и да поискат изготвяне на нов погасителен план.

 

Настоящият материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. При въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38