Законодателни промени във връзка с отмяната на извънредното положение в Република България

На 12 май 2020 г. Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който бяха внесени редица промени в законодателството във връзка с извънредното положение в Република България и последиците от него. В настоящия материал ще бъдат разгледани накратко по-съществените промени.

I. Промени в Закона за здравето

1. На първо място, предвижда се въвеждането на ново понятие – „извънредна епидемична обстановка”, което на практика да замени извънредното положение, чийто срок изтича на 13 май 2020 г. и няма да бъде продължаван.

Извънредна епидемична обстановка ще се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на Министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. Въпросната оценка на съществуващия епидемичен риск следва да определи дали има непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, като съобрази осем критерия за това, изрично изброени в закона.

Извънредната епидемична обстановка ще даде възможност за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната или отделен регион с цел защита на живота и здравето на гражданите. Въпросните мерки могат да включват например:

 • забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и на членовете на техните семейства;
 • временно ограничаване придвижването на територията на страната;
 • временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Въпросните мерки ще се въвеждат със заповед на Министъра на здравеопазването по реда на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс (общ административен акт, издаден в неотложни случаи). Мерки могат да бъдат въвеждани и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място. Заповедите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно - на интернет страницата на регионалната здравна инспекция и подлежат на предварително изпълнение.

Законът предвижда възможност за заинтересовани лица да оспорват гореспоменатите заповеди. При оспорване, обявлението за оспорването, както и определение за спиране на действието на заповедта (ако такова е постановено от съда), се обнародват незабавно в следващия брой на Държавен вестник.

2. Друга промяна в Закона за здравето предвижда, че санкциите за неспазване на противоепидемичните мерки, които първоначално бяха въведени за срока на извънредното положение, ще запазят приложимостта си и по време на обявена извънредна епидемична обстановка.

II. Промени в други закони

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето се предвиждат и множество изменения и допълнения в други нормативни актове. По-долу ще бъдат разгледани по-съществените от тях.

1. Промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

А. На първо място, тъй като ЗМДВИП ще запази действието си и след прекратяването на извънредното положение, предвижда се промяна в наименованието на въпросния нормативен акт, което ще бъде „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г и за преодоляване на последиците”.

Б. На следващо място, с промените се предвижда отпадане на ограниченията при извършване на нотариалните производства – те ще спрат да се прилагат след отмяна на извънредното положение.

В. Най-големият кръг от промени обхваща удължаване на сроковете на редица мерки, въведени със ЗМДВИП. Сред тях са:

i. С два месеца, считано от отмяната на извънредното положение, се удължават:

 • Спирането на всички публични продани и въводи във владение срещу физически лица, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. Предвижда се възможност за насрочване на публичните продани и въводите във владение и преди изтичане на този срок, като това ще става по искане на физическото лице, срещу което са насочени;
 • Забраната за налагане на запори върху банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения;
 • Срокът, за който няма да бъдат прилагани последиците от забава на парични задължения на частноправни субекти по договори за финансиране (начисляване на лихви за забава и неустойки, обявяване на предсрочна изискуемост и разваляне на договори поради неизпълнение). Това удължаване на срока обаче ще бъде приложимо единствено спрямо парични задължения към финансови институции, различни от банки и дъщерните им дружества. Така, считано от 14 май 2020 г. последиците от забава по договори за кредитиране, сключени с банки и дъщерните им дружества, ще започнат отново да бъдат прилагани.
 • Възможността за провеждане на заседания от разстояние на държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица;
 • Възможността за провеждане от разстояние на открити съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията;
 • Възможността за държавата и общините да намаляват или да освобождават изцяло или частично от заплащането на вноските за наем или за ползване, дължими от физически и юридически лица, наематели/ползватели на имоти - държавна или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейност. Друга промяна в тази връзка е, че вече изрично е предвидено как ще се доказва ограничаването или преустановяването на дейност, а именно – с финансови и други документи;
 • Възможността работодателите да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие;
 • Възможността работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
 • Правото на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза, да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, както и да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации.

 ii. Въведени са и други промени във връзка със сроковете по ЗМДВИП:

 • Компенсациите, изплащани на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите, подробно уредени в Постановление на Министерския съвет № 55 от 30 март 2020 г. (по-известни сред обществеността като „мярката 60/40”), ще се изплащат за срок между 13 март 2020 г. и 30 юни 2020 г., но за не повече от 3 месеца;
 • Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по ЗМДВИП, продължават да текат считано от 21 май 2020 г.;
 • Разширена е възможността за предоговаряне на сроковете по договори за обществени поръчки – въпросните срокове ще могат да бъдат удължавани с до два месеца, считано от прекратяването на извънредното положение;
 • Удължава се до 31 октомври 2020 г. облекченият режим за сключване на еднодневни трудови договори по чл. 114а от КТ;
 • Удължават се до 31 декември 2020 г. временните мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини.

Г. Друга промяна в ЗМДВИП предвижда възможност за ръководителя на управляващ орган на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици. Предвижда се и въз основа на акт на Министерския съвет, управляващите органи да могат да възлагат изпълнението на финансови ресурси и инструменти през програмен период 2014 – 2020 г. и чрез Българската банка за развитие.

Д. Предвижда се, че в случаи на неясноти и празноти в уредбата, която ЗМДВИП дава в редица материи, тълкуване и разяснения се дават от държавните и местните органи в рамките на тяхната компетентност. Тези тълкувания следва да бъдат обявени публично.

2. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

В преходните и заключителни разпоредби на новоприетия ЗИД на Закона за здравето се съдържат и някои нови разпоредби към ЗАДС, нямащи пряка връзка с отмяната на извънредното положение, а именно:

 • Лицензираните складодържатели следва да използват система за видеонаблюдение, отговаряща на нормативните изисквания, в случай че извършват производство или складиране на енергийни продукти с кодове по Комбинираната номенклатура от 2710 12 до 2710 20.1
 • Предвижда се, че данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща нефтопродуктопровод и свързана/присъединена към него повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти, т.е. те следва да бъдат регистрирани като отделни складове. Изключение е случаят, при който към нефтопродуктопровода е присъединена инсталация за преработка на нефт, тогава той и базата, в която е инсталацията представляват един данъчен склад. Ако нефтопроводът е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, той ще се третира като отделен данъчен склад, за който следва да бъде издаден отделен лиценз. Помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, ще се считат за част от данъчния склад. Лицата, засегнати от тези хипотези, следва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, като подадат в едномесечен срок, считано от 13 май 2020 г., уведомление до директора на Агенция „Митници” за промяната в обстоятелствата. Ако този срок не бъде спазен, издаденият лиценз за данъчен склад се прекратява.
 • Предвижда се ново задължение за лицензираните складодържатели, във връзка с интернет достъпа, който са длъжни да осигуряват на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до автоматизираните системи за отчетност. Тези лица следва да използват средства за измерване и контрол на входа и изхода на помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода.
 • Съкратени са сроковете за приемане на измененията в Правилника за прилагане на ЗАДС (от тримесечен на едномесечен) във връзка с въвеждане на изисквания относно използваните от лицензираните складодържатели средства за измерване и контрол.
 • В едномесечен срок от влизане в сила на измененията в ППЗАДС, описани в предишния булет, лицензираните складодържатели подават искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение, а в двумесечен срок от издаване на акта по съгласуване от компетентните органи, лицензираните складодържатели следва да приведат дейността си в съответствие.

1Досегашното изискване на закона беше подобни системи да се поддържат от лицензирани складодържатели, които извършваха дейностите по производство и складиране (изискването беше двете дейности да са налице кумулативно), докато след изменението ще е достатъчно да бъде извършвана само една от двете дейности (т.е. изредени са алтернативно).

3. Други промени

 • В срок до три месеца след отмяната на извънредното положение ще могат да подават заявления за продължаване на пребиваването си чужденци с разрешено продължително пребиваване в Република България, на които срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение. Този срок няма да се смята за прекъсване на пребиваването при кандидатстване за дългосрочно или постоянно пребиваване.
 • Продължително пребиваващи чужденци, чието разрешено пребиваване изтича до три месеца след отмяната на извънредното положение, ще имат право да влизат на територията на Република България без наличие на виза до три месеца след отмяната на извънредното положение.
 • Предвижда се разпоредбите в КТ, приложими по време на извънредно положение, да се прилагат и при обявена извънредна епидемична обстановка.
 • Предвижда се неплатеният отпуск по искане на работник или служител по чл. 160, ал. 1 от КТ, използван през 2020 г., да се зачита за трудов и осигурителен стаж до 60 работни дни (а не каквото е общото правило – до 30 дни в рамките на една календарна година).
 • Предвижда се и нова форма на компенсация от страна на държавата. За срок до шест месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер на 290 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет.
 • До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж. Такъв трудов договор ще бъде с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него могат да уговарят работа за 4 или 6 часа.
 • Предвижда се дължимите отчисления за периода 1 март 2020 г. до 30 ноември 2020 г. на основание чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, да бъдат внасяни в срок до 31 декември 2020 г. За периода от 1 март до 31 декември 2020 г. няма да бъдат начислявани лихви върху сумите за месечни отчисления, дължими на тези основания

Горните промени влизат в сила от 14 май 2020 г., с изключение на промените в ЗАДС, които влизат в сила на 13 май 2020 г.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.