Подпомагане на бизнеса с публичен ресурс
за справяне с икономическите последствия от COVID-19

 

В отговор на икономическите последици от кризата, свързана с пандемията от COVID-19 и обявеното в страната извънредно положение, бяха обявени редица мерки и финансови инструменти с публичен ресурс за подпомагане на предприятия, чиято дейност е засегната от извънредната ситуация. Настоящият материал обобщава накратко по-значимите от тези мерки, като се основава на публикуваната за тях информация към момента.

 

1. Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с бюджет 173 млн. лв.

Считано от 14 май 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) е отворил за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Допустимите кандидати са микро- и малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия1, които отговарят на следните критерии:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, с персонал до 50 служители;
 • регистрирани преди 1 юли 2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2019 г.;
 • регистрирали са спад с минимум 20% в нетните приходи от продажби за м. април 2020 г. спрямо средно аритметичните месечни нетни приходи от продажби през 2019 г.;
 • към 31 декември 2019 не са били в затруднено положение; и
 • извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

1 Понятията „микро-” и „малко” предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) нямат идентично значение с дефиницията на тези понятия в Закона за счетоводството (ЗСч). Възможно е малко или микро- предприятие по смисъла на ЗСч да не е такова по смисъла на ЗМСП.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 3 000 до 10 000 лв. (но не повече от 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 г. или  декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г.). С нея могат да се покрият разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал, подпомогнат по мярката 60/40).

Кандидатите по процедурата трябва да представят следните документи изцяло по електронен път:

 • декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец;
 • декларация за финансовите данни – попълнена по образец;
 • декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение;
 • декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП;
 • административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

Кандидатите по програмата ще бъдат одобрявани по ред на заявлението, като средства ще бъдат изплащани до изчерпване на лимита по програмата, който е 173 млн. лв. Възможно е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата да бъде увеличен.

 

2. Програма на Българска банка за развитие АД за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Програмата на Българска банка за развитие АД (ББР) представлява възможност за предоставяне на необезпечени оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от ББР към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП от всички икономически сектори за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19.

За да получи одобрение, предприятието трябва да отговаря на поне един от следните критерии:

 • спад на оборота за първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • наличие на вземания от клиенти, които не са събрани или на суми, неразплатени към доставчици, след 1 март 2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието – след 1 януари 2020 г. или  отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството);
 • случаи на болест и самоизолация на служителите или общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството).

Гратисният период по кредитите за главницата и лихвата е до 36 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 23 декември 2020 г. Изпълнението на програмата е финансово обезпечено с 500 млн. лв.

3. Фонд на фондовете - Кредити за предоставяне на ликвидна подкрепа на МСП

3.1. Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Този инструмент се управлява от Фонд на фондовете чрез финансови посредници партньори – Първа инвестиционна банка АД, СиС Кредит АДи Микрофонд АД. Чрез него се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране.

Той предоставя възможност за отпускане на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Размерът на кредита е от 5 000 до 48 895 лв., а срокът на погасяване е до 10 години с възможност за договаряне на до 2-годишен гратисен период.

3.2. Кредити за МСП с лихвена субсидия

Този финансов инструмент също се предоставя от Фонд на фондовете. В него се предвижда предоставяне на банки-партньори (търговски банки в страната) на гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лв. в рамките на една година.

Целта на финансирането е да послужи като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им. Кредитите са допустими за МСП, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Размерът на финансирането е до 3,6 млн. лв., предимно за оборотни средства, с възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити до максимум десет години.

 

4. Кредити за предприятия, засегнати от пандемията COVID-19, предоставени от Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”

Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”, която е част от групата на Българската банка за развитие, също предоставя финансова подкрепа на  предприятия, които са засегнати от пандемията COVID-19.

Програмата предвижда отпускане на кредити с максимален размер до 48 800 лв., с годишна лихва до 10%,за оборотни средства и кредитни линии.

Продуктът е предназначен за юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).

Изискванията към кандидатите са следните:

 • да са действащи и стартиращи търговци или земеделски производители в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19;
 • да имат добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица;
 • да нямат публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.);
 • да няма заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и негови съдлъжници.

 

5. Кредити на малки и средни предприятия и средно-големи предприятия (Джереми/ JEREMIE)

Този инструмент се управлява от Европейския инвестиционен фонд в партньорство с търговски банки. Понастоящем три банки са в партньорство с Европейския инвестиционен фонд по този инструмент: Обединена българска банка АД, ПроКредит Банк (България) АД и УниКредит Булбанк АД.

Той е насочен към малки и средни предприятия и средно-големи предприятия, които могат да кандидатстват за отпускане на кредит от банка, която е партньор на Европейския инвестиционен фонд. Кредитът се изплаща от някоя от трите гореизброени банки, пред която дружеството е кандидатствало.

Максималният размер на кредита е до 3,6 млн. лв., а максималният срок на кредита е 10 години, с възможност за договаряне на гратисен период. Средствата могат да се използват като оборотни и многоцелеви, както и за рефинансиране на задължения, възникнали не по-рано от 60 дни.

 

6. Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, приет от Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) и утвърден от БНБ

Кредитополучатели (клиенти на банките), които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени с банките  договори, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, имат възможност за отсрочване и уреждане на задълженията си. Към 1 март 2020 г. задълженията на клиентите трябва да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

Всяка банка, приела да прилага процедурата, обявява публично предлаганите облекчения. В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който то ще бъде прилагано. Отсрочването на задължения може да е за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020 г.

Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задълженията са три – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, на главница за до 6 месеца и механизъм, приложим за револвиращи продукти. Крайният срок за отправяне на искане за отсрочване на задълженията е 22 юни 2020 г.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.