Средните предприятия ще бъдат безвъзмездно финансирани във връзка с преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

В края на м. май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (по-долу наричана за краткост Процедурата). Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване в началото на м. юни 2020 г. По-долу ще научите какви са основните параметри на Процедурата и как ще се кандидатства по нея.

 I. Размер на финансовата помощ и други особености

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на средните предприятия по Процедурата е 156 милиона лева (79 761 533,47 евро). Финансови помощи ще бъдат отпускани до изчерпване на горепосочения финансов ресурс.

Предприятията от своя страна ще могат да кандидатстват за помощ в размер от 30 000 лева до 100 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде в максимален размер на 1% от нетните приходи от продажби, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО или чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Получилите безвъзмездна помощ ще имат следните задължения:

 • Да запазят дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби 3 (три) месеца след края на изпълнение на проекта;
 • Да са запазили нивото на заетост в предприятията си на третия месец след приключване изпълнението на проекта спрямо нивото на заетост за месеца, прехождащ месеца на кандидатстване.

В случай на неизпълнение на някои от горепосочените индикатори, бенефициентите ще следва да възстановят средствата по проекта.

Процедурата предвижда два варианта на изплащане на безвъзмездната финансова помощ - с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.

 II. Допустими кандидати

Допустими са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, преди 01.01.2019 г.
 • Да бъдат средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Важно е да се отбележи, че понятието „средно предприятие” по смисъла на ЗМСП няма идентично значение с дефиницията на това понятие в Закона за счетоводството (ЗСч). Възможно е средно предприятие по смисъла на ЗСч да не е такова по смисъла на ЗМСП.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3милиона лева, но не повече от 50 милиона  лева.
 • Да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение, но да са изпитали затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

От друга страна, предвидени са и редица критерии за недопустимост. Така например кандидатите не следва да бъдат обявени в несъстоятелност, да са в производство по несъстоятелност или да са в процедура по ликвидация и редица други. Недопустими ще бъдат кандидати, извършващи дейност в областта на селското стопанство и животновъдството и производството на храни и напитки в тази връзка, преработка и/или маркетинг на горски продукти, във финансовия сектор и др.

 III. Допустими разходи

За финансиране по процедурата ще бъдат допускани разходи, които са действително платени от страна на бенефициента на помощта, отразени са в счетоводната му документация и за тях да е налична адекватна одитна следа. Важно изискване е също така продуктите, за които е платено, да са действително доставени, а услугите – извършени.

Ще бъдат финансирани разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Важно е да се отбележи, че е предвиден подробен списък с разходи, които няма да бъдат финансирани (недопустими разходи). Недопустими за финансиране ще бъдат разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени. Освен това, разходи, финансирани с публични средства няма да бъдат допустими за финансиране по разглежданата Процедура. В следствие на това няма да бъдат финансирани разходи за възнаграждение на работници и служители, за които кандидатът вече получава компенсации по реда на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. (т.нар. мярка 60/40). Това обаче не е пречка кандидати, които получават компенсации по реда на това постановление да кандидатстват за финансиране на други разходи по разглежданата в този материал Процедура. Няма да бъде допустимо и финансиране на едни и същи разходи по разглежданата тук Процедура и други програми за публично финансиране (без значение дали е със средства на ЕС или от държавния бюджет).

 IV. Как ще се кандидатства за безвъзмездната помощ?

Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Към формуляра за кандидатстване следва да се приложат следните документи:

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Декларация за финансовите данни;
 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение;
 • Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на Управителния Орган;
 • Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан с КЕП;
 • Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Отчет за приходите и разходите за избрания календарен месец (в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване), спрямо който се отчита спад в нетните приходи от продажби спрямо средния месечен оборот за 2019 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 30 дни от датата на обявяване на Процедурата. Тъй като Процедурата е все още на етап обществено обсъждане, не е известна датата, на която тя ще бъде открита.

Екипът на АФА следи темата и остава на Ваше разположение, в случай че имате нужда от съдействие при кандидатстване или съвет във връзка с Процедурата.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.