Изменения в режима на изплащане на компенсации на работодатели за запазване на заетостта (ПМС № 55 от 30 март 2020 г.)

В бр. 50 от 2 юни 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 106 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите (ПМС № 55 или Постановлението) при извънредното положение.

Измененията са следните:

1. Наименование

Видно от последните законодателни промени ПМС № 55 ще продължи действието си след края на извънредното положение в Република България и при извънредната епидемична обстановка, поради което наименованието на Постановлението е допълнено съответно.

2. Разширяване на обхвата

В ПМС № 55 се предвижда възможността да кандидатстват за компенсации и работодатели, които са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието или на отделни работници и служители или са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено по време на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.

3. Срок

Съгласно настоящите изменения, компенсации по ПМС № 55 ще бъдат изплащани за целия период или за част от периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца. Работодатели, които са кандидатствали от началото на периода, ще могат да кандидатстват за изплащане на компенсации за възнаграждения, дължими до 13 юни 2020 г., включително.

4. Изплащане на трудово възнаграждение

Най-същественото изменение в ПМС № 55 е задължението на работодателите да изплащат на служителите, за които получават компенсации, трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за периода, за който получават компенсации.

На практика тази промяна ще задължи с обратна сила работодатели, които през м. януари 2020 г. са изплащали на служителите си допълнителни възнаграждения (бонуси), които не са постоянна част от месечното трудово възнаграждение на служителите, да изплащат за периода, за който получават компенсации по ПМС № 55, не само трудовото възнаграждение в пълен размер като за работа при пълно работно време, но и допълнителните възнаграждения в размера, изплатен за м. януари 2020 г., ограничени до размера на осигурителния доход за този месец.

Тази промяна беше продиктувана от обстоятелството, че за изчисляване на размера на компенсациите се взема предвид осигурителният доход за м. януари 2020 г., чийто размер може да е по-висок от размера на  договореното месечно трудово възнаграждение на служителите (в хипотезите на изплащане на бонуси, допълнителни възнаграждения за изпълнени норми и т.н.). Преди измененията на ПМС № 55 бизнесът нееднократно поставяше въпроса относно базата за изчисляване на компенсациите, а именно - осигурителният доход за м. януари 2020 г. Липсата на ясно разрешение на въпроса на практика означаваше, че работодателите получават компенсация за трудовото възнаграждение и изплатения през м. януари 2020 г. бонус, но са длъжни да изплащат единствено договореното месечно трудово възнаграждение на служителите.

5. Влизане в сила

Гореописаните промени имат обратно действие, от 14 май 2020 г. и ще се прилагат спрямо работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации преди обнародване на измененията. Поради това, работодателите, които са получили компенсации по ПМС № 55 и са изплащали допълнителни суми на служителите си през м. януари 2020 г., ще трябва да доплатят на служителите си суми в същия размер, ограничени до осигурителния доход за м. януари 2020 г., за целия период, за който са получили компенсации.

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.