Промени относно предоставянето на безвъзмездна помощ за средни предприятия

Обявената от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) процедура за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 бе подложена на повторно обществено обсъждане. Причината за това бяха съществените промени в условията за кандидатстване, направени при първоначално проведените консултации.

Към датата на публикуване на настоящата статия, процедурата все още не е отворена за кандидатстване.

По-долу ще бъдат разгледани накратко основните промени, които са внесени спрямо първоначално обявените условия за кандидатстване. Възможно е до отваряне на процедурата за кандидатстване да бъдат внесени нови промени.

1. На първо място, общият бюджет на проекта ще бъде увеличен от 156 млн. лв. на 200 млн. лв. (102 258 376,24 евро), като наличният бюджет ще бъде разпределен по икономически сектори, както следва:

 • Добивна промишленост – 1,4 млн. лв.;
 • Преработваща промишленост – 72,5 млн. лв.;
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 1,1 млн. лв.;
 • Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 2,8 млн. лв.;
 • Строителство – 21,3 млн. лв.;
 • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 34,6 млн. лв.;
 • Транспорт, складиране и пощи – 11,4 млн. лв.;
 • Хотелиерство и ресторантьорство – 13,5 млн. лв.;
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения – 9,6 млн. лв.;
 • Операции с недвижими имоти – 1,3 млн. лв.;
 • Професионални дейности и научни изследвания – 5,3 млн. лв.;
 • Административни и спомагателни дейности- 11,1 млн. лв.;
 • Образование – 1,1 млн. лв.;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа – 9,5 млн. лв.;
 • Култура, спорт и развлечения - 3 млн. лв.;
 • Други дейности - 500 хил. лв.

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган на ОПИК ще може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

2. Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която ще могат да кандидатстват средните предприятия, е увеличен на 150 хил. лв., но не повече от 3 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (за еднолични търговци). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ не е променен спрямо първоначалния вариант на условията – 30 хил. лв.

3. Предвидено е, че проектните предложения на кандидатите няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии. Оценяването на кандидатите ще се извършва на два етапа: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта и Етап 2: Техническа и финансова оценка. До Етап 2 ще бъдат допускани единствено кандидати, които успешно са преминали първия етап.

4. Допустими кандидати ще бъдат търговци, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в които са извършвали стопанска дейност.

5. Минималният оборот за 2019 г., който допустимите кандидати следва да са реализирали, е в размер на не по-малко от 1 млн. лв. Тази промяна е благоприятна за кандидатите, тъй като в първоначално предвидените условия за кандидатстване бе предвиден минимален оборот за 2019 г. в размер на 3 млн. лв. Отпада и изискването за максимално допустим оборот за 2019 г. в размер на 50 млн. лв.

6. Допустимите кандидати следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 1 февруари 2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. (а не както бе предвидено в предишната редакция на условията – спрямо средния месечен оборот за 2019 г.) съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП.

7. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

8. Като допустими разходи за персонал (разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) ще могат да бъдат заявявани единствено разходи по трудови договори, които са сключени преди 1 юли 2020 г. За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера по трудовото правоотношение към 1 юли 2020 г., но не повече от 2 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.