Мярката 60/40 ще бъде продължена до края на м. септември 2020 г.

В бр. 60 от 7 юли 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка (по-долу наричано Постановлението). С него се продължава прилагането на т.нар. мярка 60/40 и се заменя действащото до края на м. юни 2020 г. Постановление на Министерския съвет № 55 от 30 март 2020 г. В настоящия материал е разгледан новият режим на  кандидатстване за изплащане на средства за запазване на заетостта за работодатели съгласно Постановлението.

I. Кои работодатели ще имат право да получат средства за запазване на заетостта и в какви размери

Съгласно разпоредбите на Постановлението, средства за запазване на заетостта ще бъдат изплащани за целия или част от периода от 1 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г.

Средствата ще бъдат сметка на фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване и се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Критериите за работодателите не се различават по същество спрямо критериите на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. Право да получат средства за запазване на заетостта по реда на Постановлението ще имат работодатели, които отговарят на следните изисквания:

 • Да бъдат местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България;
 • Да са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

а) за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;

б) за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за м. януари и м. февруари на 2020 г.;

 • Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 • Да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди подаване на заявлението за изплащане на средства по Постановлението.

В допълнение към горното, за работодателите се запазват досегашните изисквания по отношение на заетостта, а именно:

 • Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които получават средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства. Изключение от това изискване е предвидено за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”.
 • Да не прекратяват трудови договори на работници и служители с предизвестие на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или при спиране на работата за повече от 15 работни дни през периода, за който им се изплащат средствата.

Средствата за запазване на заетостта ще бъдат в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител.

Постановлението предвижда, че когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства трябва да бъде в размер до 80 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

II. За кои работници и служители ще могат да бъдат получавани средства за запазване на заетостта?

Работодателите ще имат право да получат средства за запазване на заетостта за следните категории работници и служители:

 • Работници и служители, работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда. Това са двете хипотези на преустановяване на работата: със заповед на държавен органи и със заповед на работодателя;
 • Работници и служители, които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • Работници и служители, които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда, поради преустановяване на работата;
 • Работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения до Агенция по заетостта по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;
 • Работници и служители, извън посочените по-горе, осигурени в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008).

Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г.

Постановлението предвижда, че за някои категории работници и служители няма да бъдат изплащани средства за запазване на заетостта, като напр.: такива, които са били в неплатен отпуск, болничен, отпуск по майчинство, работници и служители от изрично изброени сектори, такива, за които е получено финансиране по други мерки и т.н.

III. Задължения на работодателите, които получават средства за запазване на заетостта по Постановлението

Работодателите, които са одобрени за получаване на средства за запазване на заетостта, ще бъдат длъжни:

 • Да изплащат на работниците и служителите, за които получават средства за запазване на заетостта, трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за май 2020 г., и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец;
 • Да заплащат на работниците и служителите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, наети след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 IV.  Как ще се кандидатства за изплащане на средства за запазване на заетостта?

1. Първоначално заявление за изплащане на средства за запазване на заетостта

Работодателите ще подават (вкл. и по електронен път) в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите, заявление за изплащане на средства по образец. Крайният срок за подаване на заявления ще бъде определен със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Срокът за разглеждане на заявлението е 10 (десет) работни дни, считано от датата на подаване. След като заявлението бъде разгледано, съответната дирекция „Бюро по труда” трябва да информира кандидатстващия работодател в срок от 2 (два) работни дни за съответствието или несъответствието с изискванията на Постановлението.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • Декларации за съответствие с изискванията на Постановлението;
 • Декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на Постановлението;
 • Заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ - за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.;
 • Декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (IBAN).

2. Последващи заявления за изплащане на средства за запазване на заетостта (месечно отчитане на вече одобрени работодатели)

Одобрените работодатели ежемесечно ще представят в дирекция „Бюро по труда” отчетни документи с данни за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за предходния месец. След като информацията относно месечното отчитане бъде разгледана от Агенцията по заетостта, тя ще бъде препращана към Националния осигурителен институт, който в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на информацията ще е длъжен да изплати средствата за съответния месец.

3. Други въпроси, свързани с подаването и разглеждането на заявления

Допълнителна информация за условията и реда за кандидатстване ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции "Бюро по труда".

Работодатели, които получават средства за запазване на заетостта по реда на Постановлението, но не изпълняват задълженията си, произтичащи от това, са длъжни да възстановят в пълен размер изплатените средства на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Националният осигурителен институт ще създаде и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени средства по реда на Постановлението. Базата данни ще съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени. Базата данни ще бъде публична, с изключение на данните, представляващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Компетентни да следят и контролират прилагането на Постановлението ще бъдат Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.