Нови мерки във връзка с COVID-19, засягащи бизнеса, са въведени в България

Извънредната епидемична обстановка в България бе продължена до 31 януари 2021 г. с Решение на Министерския съвет № 855 от 25 ноември 2020 г. Междувременно, със заповед на Министъра на здравеопазването в страната бяха въведени нови противоепидемични мерки, които ще доведат до частичен „локдаун” за срок поне до 21 декември 2020 г., тъй като множество дейности са преустановени за този период, в това число и работата на редица бизнес сектори. Във връзка с това, правителството обяви и нова мярка за подпомагане на работниците и служителите, заети в дейности, които са временно ограничени. Осъществяването на дейността трябва да е ограничено с акт на държавен орган, а служителите следва да ползват неплатен отпуск, заявен от тях и разрешен от работодателя или да са от категорията на служителите, на които работодателят е длъжен да разреши ползването на неплатен отпуск по време на извънредна епидемична обстановка. Научете повече по темата от нашата кратка статия.

I. Ограничения, наложени с новите заповеди на министъра на здравеопазването

 1. Задълженията за работодателите остават непроменени

Със заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, мерките спрямо работодателите, които досега бяха в сила, ще продължат да действат до 31 януари 2020 г., без промяна. Припомняме, че работодателите имат следните задължения:

 • да организират противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция;
 • да не допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни болести;
 • да извършват инструктажи на персонала относно хигиената на ръцете;
 • да създават организация, с която осигуряват физическа дистанция между лицата поне 1,5 м;
 • да осигуряват лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място;
 • при възможност, да въвеждат работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да установяват работно време с променливи граници или работа на смени;
 • да допускат присъствената работа в работните помещенията на най-много 50% от персонала.

 2. Новите ограничителни мерки

Със заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., Министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки, с които на практика, считано от 23:30 ч. на 27 ноември 2020 г. се установява частичен „локдаун” в страната. Сред тези мерки са:

 • Преустановяване на присъствените учебни занятия в училища и висши училища, както и посещенията в детски градини и детски ясли;
 • Преустановяване на присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи;
 • Преустановяване на провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
 • Преустановяване на провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет;
 • Забрана за организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 души;
 • Преустановяване на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18‑годишна възраст се провеждат без публика;
 • Преустановяване на посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях;
 • Преустановяване на посещенията в игралните зали и казина;
 • Преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене, развлечения, търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях;
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.;
 • Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

II. Изплащане на компенсации на служителите

В бр. 101 от 27.11.2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. (Постановлението), което по същността си е мярка на правителството, която цели да обезщети служителите, които за периода на действие на горните ограничителни мерки ползват неплатен отпуск съгласно Кодекса на труда (КТ).

За да имат право на компенсации, служителите следва да отговарят на следните условия:

 • Да бъдат осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (кодовете на тези икономически дейности са определени със заповед на Министъра на труда и социалната политика);
 • Да ползват неплатен отпуск по тяхна молба, разрешен от работодателя (по реда на чл. 160, ал. 1 КТ) или да ползват неплатен отпуск, тъй като са от категорията служители, на които работодателят е длъжен да разреши такъв отпуск (по реда на чл.173а, ал. 2 КТ) поради въведени временни ограничения за осъществяване на дейност/дейности, съгласно  акта на държавния орган;
 • Да са наети от работодатели, които са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • Да са били осигурени при същия работодател в икономически сектор, за който са въведени временни ограничения, преди датата на акта на държавния орган;
 • Да не ползват отпуск на друго основание;
 • Да са наети от работодател, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 35211 от 24 декември 2013 г.).

 

Размерът на компенсациите ще бъде определен в зависимост от продължителността на работното време на служителя. При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган, компенсацията е в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск, но за не повече от 60 дни, за всяко лице, осигурено по реда на Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности, за които са въведени ограничения. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Сумите ще се изплащат на служителите до 5 работни дни след одобряването на подаденото заявление. Компенсации ще могат да бъдат заявявани за неплатен отпуск, ползван в периода между 29 октомври 2020 г. и 31 декември 2020 г.

Задължения по Постановлението има и за работодателите. В случай че работодател има служители, които се осигуряват в икономическа дейност, за която са въведени ограничения и служителят е в неплатен отпуск, работодателят информира служителите за възможностите да получават компенсации по Постановлението. Служителите, желаещи да получават компенсации по реда на Постановлението, предоставят на работодателя определени документи, а работодателят от своя страна ги подава в дирекция „Бюро по труда“, заедно с други документи, определени в Постановлението.

Заявленията ще се разглеждат в срок до 10 работни дни. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си информация относно работодателите и броя на техните служители, които са одобрени за изплащане на компенсации. Кандидатстването за компенсации ще започне на 30 ноември 2020 г.

Работодателите на служители, които получават компенсации по реда на Постановлението, следва да запазят заетостта на тези служители, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплащани компенсациите.

Изпълнението на Постановлението е възложено на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, а контролът по прилагането му се осигурява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.