Подкрепа за микро-, малките и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки в България

На 18 декември 2020 г. Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите обявиха новата схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Целта на схемата е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Република България. Срокът за кандидатстване по мярката е от 21 декември 2020 г. до 20 януари 2021 г. По-долу са посочени основните параметри на схемата.

I. Допустими кандидати

Допустимите кандидати са еднолични търговци и юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, отговарящи на следните критерии:

  • Да са микро-, малки или предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия1;
  • Да са регистрирани не по-късно от 1 октомври 2020 г.;
  • Да са преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди с №№ РД‑01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД‑01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването (наричани по-долу за краткост Заповедите на Министъра на здравеопазването) в търговските обекти, по отношение на които се заявява подкрепа;
  • Основната или допълнителната икономическа дейност2 съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) на кандидата да е сред изброените в условията за кандидатстване, включително, но не само: търговия на дребно (с изключение на търговия с автомобили и мотоциклети, други основно хранителни стоки, лекарства, фармацевтични стоки и др.), пътнически сухопътен транспорт, ресторантьорство, прожектиране на филми, покупка, продажба, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, управление на недвижими имоти, туристическа агентска и операторска дейност, спортни дейности и др.
  • Към 31 декември 2019 г. кандидатите, които са микро- или малко предприятие да не са били обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и да не са получавали помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране или към момента на предоставяне на помощта вече да не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и да не са получавали помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
  • Кандидатите, които са средни предприятия, следва към 31 декември 2019 г. да не са били в затруднено положение.

II. Размер на помощта и допустими за финансиране разходи

Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от икономическата дейност, извършвана от кандидата, но не може да надхвърля 150 хил. лв.

В зависимост от кода на основната или допълнителната икономическа дейност на кандидата съгласно КИД-2008, помощта ще е в размер на 10% или на 20% от оборота, без ДДС от засегнатите от Заповедите на Министъра на здравеопазването обекти, за същия период през предходната година. В случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, се взема предвид оборотът за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.).

Финансирането е с цел подпомагане на текущите нужди на кандидатите и извършването на разходи за оборотен капитал.

Условията за кандидатстване предвиждат редица недопустими разходи, като например: разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 13 март 2020 г., разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за стоки, предназначени за продажба, разходи за възстановим ДДС, разходи за данъци и такси, разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси, разходи за лизингови вноски. Недопустими ще са и разходите за персонал, в случай че за периода на изпълнение на проекта са получавани средства по схемата 60/40 (ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г.), както и по други програми за публично финансиране3.

III. Процедура по кандидатстване и необходими документи

 

Кандидатите по процедурата трябва да представят следните документи изцяло по електронен път, през портала за Електронни услуги на НАП:

  • Формуляр за кандидатстване, попълнен по образец;
  • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец;
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП - попълнена по образец;
  • Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), които са чуждестранни граждани, които са осъждани или които са родени в чужбина (издадено не по-рано от 6 месеца към датата на подаване на заявлението).

 

По всяко време НАП може да извършва служебни проверки относно верността на данните, включително и чрез запитвания до Националния статистически институт и други институции и ведомства, както и да извършва документални проверки на декларираните данни и да изисква допълнителна информация или разяснения от кандидатите.

Кандидатите ще бъдат информирани по електронен път за решението относно отпускането на помощта. Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя чрез банков превод в срок до седем работни дни от решението за одобряване на кандидата.

НАП може да извършва последващ контрол по отношение на изпълнението.

 

1 Понятията „микро-” и „малко” предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) нямат идентично значение с дефиницията на тези понятия в Закона за счетоводството (ЗСч). Възможно е малко или микро- предприятие по смисъла на ЗСч да не е такова по смисъла на ЗМСП.

2 Съгласно данни за 2019 г.

3 Като напр. схемата за заетост по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ, операциите на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.