Мярката 60/40 e продължена до 31 март 2021 г.

В бр. 2 от 8 януари 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 416/ 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. По-долу са описани промените, внесени с ПМС № 416/ 30.12.2020 г.:

1. Действието на мярката 60/40 е продължено с поредни нови три месеца – от 1 януари 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

2. Работодатели ще могат да кандидатстват за средства за запазване на заетостта на служители, чиято работа е била преустановена, за които е било установено непълно работно време или на които е предоставен платен годишен отпуск без тяхно съгласие, в периода 13 март 2020 г. – 31 декември 2020 г. (а не за периода на продължаващата и към момента извънредна епидемична обстановка). Това означава, че работодатели, преустановили работа, въвели непълно работно време или предоставили отпуск без съгласие на служителите, след 31 декември 2020 г. не могат да се възползват от мярката.

3. В случай, че се кандидатства на основание запазване на заетостта на служители, след подадено уведомление до Агенцията по заетостта за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта, то заетостта следва да е запазена през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.

4. Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за м. октомври 2020 г.

5. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. октомври 2020 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

6. Остава изискването кандидатстващите работодатели да са отчели 20% спад на приходите, като след влизане в сила на промените, определящо ще е дали заявителите са учредени преди или след 1 декември 2019 г. Лицата, учредени преди 1 декември 2019 г., трябва да са отчели спад в приходите не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година. Лицата, учредени след 1 декември 2019 г., трябва да докажат спад в приходите с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2020 г.

7. Средствата, изплащани по мярката 60/40 ще бъдат заплащани за сметка на държавния бюджет (а не както досега – за сметка на фонд Безработица на държавното обществено осигуряване).

 

Измененията, внесени с ПМС № 416/ 30.12.2020 г., влизат в сила на 1 януари 2021 г., но средства за периода 1 януари 2021 г. – 31 март 2021 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар. Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г., подадени преди 15 януари 2021 г., ще бъдат разглеждани и финансирани по досегашния ред.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.