Процедурата  за финансиране на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. е открита за кандидатстване

На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2021 г. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея.

I. Допустими кандидати

Допустимите кандидати са малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, които отговарят на следните критерии:

  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • Кандидатите следва да са реализирали оборот (съгласно посоченото в годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО или при еднолични търговци – по чл. 50 ЗДДФЛ) за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
  • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца от 2019 г. (за кандидатите, регистрирани по ДДС, тези данни ще бъдат събирани по служебен път от подадените справки-декларации за ДДС за съответните месеци ).

II. Размер на помощта и допустими за финансиране разходи

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 000 лв., предоставени за оборотен капитал и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите - суровини, материали и консумативи, външни услуги (вкл. режийни разходи),  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Условията за кандидатстване предвиждат и редица недопустими разходи, като например разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за стоки, предназначени за продажба, разходи за възстановим ДДС, разходи за данъци и такси, разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси, разходи за лизингови вноски. Недопустими ще са и разходите за персонал, в случай че за периода на изпълнение на проекта (от 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта) са получавани средства по схемата 60/40 (ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г.), както и по други програми за публично финансиране (като напр. схемата за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операциите на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.).

III. Процедура по кандидатстване и необходими документи

Кандидатите по процедурата трябва да представят следните документи изцяло по електронен път:

  • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение;
  • Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец, с което се упълномощава титулярят на квалифицирания електронен подпис, с който ще се подаде проектното предложение.
  • В случай че кандидатът не е регистриран по ДДС – оборотни ведомости за трите избрани месеца със спад в оборота;
  • В определени случаи – пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС.

 

Оценяването на кандидатите ще бъде извършвано на два етапа - оценка на административното съответствие и допустимостта (етап 1) и техническа и финансова оценка (етап 2).

Процедурата е отворена за кандидатстване до 16:30 ч. на 15 март 2021 г.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.