Мярката 60/40 e изменена и продължена до 31 юли 2021 г.

В бр. 56 от 6 юли 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 213/ 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 е продължено с поредни нови два месеца – от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., включително. Остава изискването мерките спрямо персонала – преустановяване на работата, установяване на непълно работно време, предоставяне на платен годишен отпуск от работодателя, без съгласието на служителя, да са проведени за периода от 13 март до 31 декември 2020 г. Внесени са и редица промени в досегашния режим.

I. Нови размери на средствата за запазване на заетостта и промяна в изискванията относно размера на спада в приходите.

Променен е размерът на дължимите средства за запазване на заетостта в зависимост от декларираното намаление на приходите на работодателя. Работодатели ще имат право да получават средства по реда на ПМС № 151/ 03.07.2021 г. за периода юни-юли 2021 г. в размер на 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако са декларирали спад в приходите както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  • за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

За да получават средства за запазване на заетостта, работодателите трябва да декларират намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Средствата ще бъдат в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки служител, ако работодателят е декларирал спад в приходите както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;
  • за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

II. Референтен ще е осигурителният доход за м. април 2021 г.

Осигурителният доход, от който ще се изчисляват средствата по мярката, е този за м. април 2021 г.

Осигурителният доход за м. април 2021 г. ще се определя за лицата, които имат отработени дни като среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за м. април. 2021 г. За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – като среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за м. април 2021 г.;

Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 2020 г., изплаща на служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. април 2021 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

III. Други

Работодатели ще могат да кандидатстват за средства за запазване на заетостта само за служители, с които са били в трудово правоотношение преди 1 януари 2021 г.

Заявления за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 03.07.2021 г. за периода юни-юли 2021 г. се подават в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват.

Отпада изискването за ежемесечно отчитане на работодателите, които вече са одобрени за получаване на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС № 151/ 03.07.2021 г. за периода юни-юли 2021 г. За продължения период ще се кандидатства за всеки месец самостоятелно.

Измененията, внесени с ПМС № 213/ 01.07.2021 г. влизат в сила на 1 юни 2021 г., но средства за периода 1 юни 2021 г. – 31 юли 2021 г. ще бъдат заплащани след получаване на положително разрешение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар. Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 април 2021 г. до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., ще бъдат разглеждани и финансирани по досегашния ред.

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище"  38.