Вътрешен одит

  • Вътрешен одит (out-sourcing, co-sourcing)
  • Създаване на функция Вътрешен одит
  • Външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит
  • Преглед на ефективността на вътрешните контроли
  • Обучения на съгласувани с клиента теми в областта на вътрешния одит