Постигане на съответствие

  • Преглед за постигане на съответствие на дейността на организацията с вътрешни/групови политики и/или регулаторни изисквания
  • Проверки за съответствие при изпълнение на специфични договори (отстъпки, дарения и др.)
  • Преглед на документация за проведени търгове за съответствие с изискванията на вътрешни процедури и/или Закона за обществените поръчки