Съответствие с Регламент (EС) 2016/679

  • Изготвяне на Въпросник за оценка/самооценка на съответствието на организацията с изискванията на Регламента
  • Извършване на инвентаризация на личните данни
  • Изготвяне на План за действие за постигане на съответствие с изискванията на Регламента
  • Съдействие при изпълнението на Плана за действие
  • Изготвяне на политики, процедури и образци на документи за доказване спазването на принципа на отчетност съгласно Регламента
  • Провеждане на обучение на служителите