Управление на риска и Съответствие

Управлението на риска е непрекъснат процес по определяне, оценяване и наблюдение на различните видове рискове,  които могат да окажат влияние върху постигането на стратегическите и оперативните цели на организацията и затова управлението на риска трябва да бъде неразделна част от цялостното управление на всяка организация.

Успешното управление на риска дава възможност на ръководството за своевременно и информирано вземане на решения за постигане целите на организацията.

Контролът и постигането на съответствие на извършваните бизнес дейности с изискванията на приложимото законодателство и вътрешните правила, политики и процедури гарантира спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при реализиране на поставените цели.

Всяка организация е различна и има своя собствена корпоративна култура, работна среда и стил на управление. Поради тази причина няма универсален и правилен начин за разработване и прилагане на процеса за управление на риска и постигане на съответствие.

Отчитайки тези специфики, нашият екип може да ви съдейства при идентифициране, анализ и управление на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на поставените цели като предоставяме следните услуги:

Вътрешен контрол

  • Преглед на системи за вътрешен контрол и предложения за подобряване
  • Преглед /изготвяне на вътрешни политики и процедури
  • Изготвяне на списък с примерни вътрешни контроли по бизнес процеси (best practices)
  • Обучения на теми в областта на вътрешния контрол