Данъчни консултации

Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, включително:

 • корпоративен данък
 • данъци върху разходите
 • данъци при източника
 • косвени данъци (ДДС и акцизи)
 • данък върху доходите на физическите лица
 • местни данъци и такси

 

Консултации и услуги относно законодателството по социалното и здравното осигуряване

 • Консултации относно социалното и здравното осигуряване. Ние можем да ви съдействаме за разрешаването на проблеми, свързани с правилното определяне на:
  • осигурителния статут на ваш работник/служител
  • осигурителния доход и включването на определени компоненти на възнаграждението в осигурителния доход
  • практически казуси във връзка с попълване на документи и декларации
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването. Нашите консултанти могат да ви съдействат да получите:
  • удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария
  • удостоверения за минали периоди на осигуряване в България, които да ви послужат при изчисляването на различния обезщетения или пенсия в чужбина

 

Консултации и съвети по валутното законодателство

 • Консултации относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ, включително оформяне на свързаните с това документи и подаването им
 • Консултации относно задължения за периодично представяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс

 

Консултации и услуги във връзка с придобивания и преобразувания

 • Консултации относно данъчните ефекти при придобиване и преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне)
 • Данъчни диагностични прегледи (tax due diligence)
 • Съдействие за изготвяне на документите, необходими при придобиване и преструктуриране, формулирането на целите на преструктурирането и ясното уреждане на отношенията между страните

 

Консултации и услуги във връзка с определени търговски сделки

 • Консултации относно данъчните ефекти от конкретни сделки на базата на представени от вас проекти на документи или на базата на представена от вас информация за фактически договорености
 • Съдействие при изготвяне на проекти на документи и преглед от данъчна гледна точка на проекти на документи