Международно данъчно облагане

 • Консултации и съдействие при прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

 • Съдействие при комплектоване на документи и получаване на разрешение за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

 • Съдействие при изготвяне на документи за възстановяване на данък при източника

 • Консултации при структуриране на сделки с международен елемент като нашите консултанти могат да ви предложат:
  • оптимално структуриране на сделките, така че компанията да не понася негативни данъчни ефекти
  • изготвяне на проекти на документи за сделката

 • Консултации във връзка с инвестиции в страната (установяване на местно дружество или клон, сделки в групата и др.). Ние ви съдействаме за:
  • избор на правната форма за извършване на дейността (търговско дружество, клон и др)
  • структуриране и документално оформяне на отношенията между дружествата в групата
  • спазване на специфични изисквания, вкл. регулаторни, свързани с дейността 

 • Консултации във връзка с установяване на данъчен статут и данъчни задължения на чужденци, работещи в страната и на българи, работещи в чужбина, включително:
  • консултации относно определяне на данъчния статут (на коя държава е местно лице служителят, режим на облагане и социално осигуряване и др.)
  • определяне на доходите, които подлежат на облагане в България/ чужбина
  • определяне на задълженията на местния работодател за удържане на данъци и осигуровки
  • съдействие на работодателя при изпълнение на неговите задължения
  • изготвяне на данъчна декларация на служителя, ако е необходимо