Финансово-счетоводната система на едно предприятие е важно средство за поддържане на комуникацията между него и неговите служители, клиенти, доставчици и държавните институции. Състоянието и качеството на счетоводната система са от ключово значение както за управлението на дружеството, така и за контактите с чуждестранни контрагенти. Обработката на информацията за възнагражденията на персонала на клиента трябва да гарантира конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове на служителите.

Ние разбираме важността и значението на добре разработената и организирана финансово-счетоводна система и можем да ви съдействаме за създаването и поддържането й. Нашите специалисти от отдел “Счетоводство и обработка на работни заплати” предоставят счетоводни услуги и услуги по обработка на работни заплати на различни български и чуждестранни компании. При предоставяне на услугите нашите специалисти се съобразяват както със законовите изисквания, така и с вашите индивидуални потребности.Текущо водене на счетоводството

  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с вашите информационните потребности и дейност
  • Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с вашите изисквания
  • Текущо водене на счетоводство както с традиционни счетоводни софтуерни продукти, така и с ERP системи
  • Участие/съдействие при инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол
  • Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, декларации и отчети за БНБ, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО
  • Текущо изчисляване на дължими данъци
  • Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи вашата дейност