Изготвяне на финансови отчети и доклади

  • Изготвяне на финансови отчети съгласно българското счетоводно законодателство и стандарти -  НСФОМСП и МСФО, вкл. и на база на информация, обработена и предоставена от вас
  • Изготвяне на финансови отчети съгласно US GAAP и други отчетни рамки (стандарти), изисквани от вас
  • Изготвяне на годишен доклад за дейността
  • Преглед на финансови отчети, изготвени от вас
  • Изготвяне на отчети за вътрешно-групови и консолидационни цели
  • Изготвяне на отчети за нуждите на управлението, вкл. във ваш формат – месечни, тримесечни, шестмесечни