Обработка на възнаграждения и администриране на персонала

 • Събиране, проверка и потвърждаване на месечните входящи данни за персонала  и на постоянните данни за вашите служители и техните възнаграждения
 • Въвеждане и обработка на данните за заплатите на вашия персонал със специализиран софтуер
 • Изготвяне на месечните ведомости за заплатите и други справки с данни за брутните и нетни възнаграждения на вашите служители, социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични
 • Изготвяне на банковите платежни документи за социалните и здравни осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и за заплатите на вашите служители
 • Обработка на информацията за възнагражденията на вашия управленски екип и посредничество при изплащане на възнаграждения
 • Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от вас трудови договори
 • Обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ)
 • Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на вашия персонал
 • Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори по образец
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите